Weppers freed 7-6

Weppers woansdei 5-6
5 juni 2013
Weppers sneon 8-6
7 juni 2013

Ferfelend
It is ferfelend at frijwilligers fan SDS it seizoen ôfronde wolle en safolle war dwaan moatte om de spullen bijelkoar te krijen. 
Klaas de Haan frege jajuster mar wer ris om materiaal en hjoed is der in wichtige oprop om de paskes yn te leverjen. Wat soe it no moai wêze dat jim dat hjoed gelyk ôfhannelje. Sa dreech hoecht dat dochs net te wêzen?

Oprop
Willen de leiders van de volgende teams s.v.p. de passen van alle spelers met SPOED inleveren bij:
Jacob Hofstra enTina Wiegers
Pastoar ten Bokumstr. 15
8736 JG  REAHUS
Ontbrekende teams:
SDS 2
SDS3
SDS4
SDS5
Dames 2
MC1
A
D2
Alvast bedankt, Jacob en Tina


Efkes Balje
It fuotbalseizoen sit der op mar de bal wol yn de simmer ek wol rolje. Jûn om 19.30 bijgelyks op it skopfjild yn Wommels. Dan Balje wij wer Efkes.

Midsimmercup 2013
Kommende sneon 8 juny is der yn Dronryp wer de jierlijkse Midsimmercup. SDS sil der ek mei in ploegje hinne. Harren skema sjocht der sa út:
10.30 SDS – VVI
12.15 SDS – Futsal Cambuur
13.45 SDS – ZVF
Sjoch
hjir foar de hiele lotting.
Sjoch
hjir foar it wedstrydskema.
De seleksje is noch net hielendal run. Mei nammen it finen fan in keeper keallet swier.

Harsens derby(1044)
Dy earste giele kaart is miskien wat oerdreaun, mar dy twadde is fansels hielendal terjochte………