Weppers woansdei 5-3

Weppers tiisdei 4-3
3 maart 2014
Weppers tongersdei 6-3
5 maart 2014

De F-kes geane wer los
Woansdei 5 maart begjinne we wer mei de trainingen fan’e F-pupillen.
Fan 16.00 oere tot 17.00 oere de F4 en Minileague spilers.
Fan 17.00 oere tot 18.00 oere de F1 t/m F3.
Mei help fan Christiaan, Luuk, Gerwin en Inne sille we de spilers wer in protte probearje te learen.
Tsjipke


SDS 4
Moai dat ús oprop foar de doelpuntenmakker trije reaksjes oplevere. Stefan van der Velde wie sels net bij de wedstriid mar neffens him skoarde Doede Sijszeling út in strafskop. Arjan Hallema jout ek oan dat Doede S skoart hat.
Jurjen Eringa die der sels in lyts ferslachje bij:
Een geflateerde uitslag op een slecht veld. De beste kansen in de eerste helft  voor SDS, maar dezen werden niet benut. Een ongelukkige overtreding van Klaas Bouke in de 16meter, en de 0-1 achterstand was een feit tijdens de rust.
Meer risico werd genomen in het tweede bedrijf, maar hier ging WPB slim mee om. Schoten van Gerlof Jan en Eeltje troffen geen doel. Een penalty redde de eer nog, deze werd beheerst binnengeschoten door Doede S.
Mvg..Jurjen E.

In stoere ferdigener 
Dit is net Harm Auke, mar it wie wol Harm Auke dy’t ús dizze moaie foto mailde fan syn held. Sjogge jim noch wa’t op Jean Claude Vandamme liket.

DWF
Ofkoartingen wij wurde der sa wurch fan. Wat is no wer DWF? DWF stiet foar Digitale Wedstrijd Formulieren. De kommende tiid giet de KNVB fierder mei it ynfieren fan it digitale wedstrydformulier.  Earst de D’s, dan de B’s, de C’s en de A’s. Yn maaie moat it dan allegear ynfierd wêze. De lieders wurde troch de wedstriidsikretaris op de hichte holden.

SDS League
Wy tinke dat wy fannacht wol mei de nijste stân fan de SDS-League komme kinne.

Alderaardichst
Foto: Het was weer angstvallig stil gisteren in De Kuip. #feyAJA

Harsens derby(1224)
It heard net sa, mar op ien of oare manier is it dochs wol grappich: