Evenementen in december 2022

Slotjûn jeugd 2011
2 mei 2011
SDS League: Igor nimt opsje op titel!
5 mei 2011

SDS 3 ferliest fan kampioen
SDS 3 hat juster mei 3-1 ferlern fan Mulier 2. De kampioen fan de Reserve-3e-Klasse wie krekt in maatsje te grut. Johan Postma makke de ienige SDS-goal.

Frouljustrainen
Hallo Dames,
We hebben vandaag 20:15 training van Theo.
Groeten,
Anna-Marijke

Gjin trainen

De A en B junioren trainen NIET vanavond ivm dodenherdenking.
Lodi

Ek gjin trainen
Donderdag geen trainen voor de b- selektie dit ivm 5 mei, en de vele afzeggingen van het derde.
Jammer dat het seizoen zo moet eindigen.
Johan

Wol trainen C1!
Aanstaande donderdag gaat de training van c1 gewoon door, ondanks dat het 5 mei is. Iedereen graag aanwezig bij deze training dit in verband met de wedstrijd van zaterdag tegen Oeverzwaluwen. Hopend op een opkomst van 100 %, stel de trainer niet teleur. 
groet teleurgestelde leiders/trainer c1.

SDS 1 wer nei Hidaard
SDS 1 traint moarntejûn om 19.00 oere yn Hidaard.

SDS League
Moarn stiet hjir wer de nije stân fan de SDS League.


Pasfoto ynleverje!
Fan in stik of wat SDS-leden ferrint de spilerspas yn koarten. Degenen dy ’t fuotbaljen bliuwe wolle sille sa gau mooglik in pasfoto ynleverje moatte by de ledenadministraasje(Hilde Knol). Sjoch hjir foar de hiele list fan spilers dy ’t noch in pasfoto ynlevrje moatte.

Harsens derby (464)
Oan dit hurde skot wol de keeper syn fingers net brâne.