Slotjûn jeugd 2011

Pasfoto ynleverje!
2 mei 2011
Weppers woansdei 4-5
4 mei 2011

Slotjûn SDS-jeugd grut súkses
Mei sok moai waar koe it ek net oars dan dat de slotjûn fan de SDS-jeugd slagje soe fansels. Hast alle D-, E- en F-pupillen dienen mei oan de fuotbalspultsjes, -partijtsjes en fansels de penalty-bokaal. Frank Bervoets gie der úteinlik mei de haadpriis fan troch. Wesley de Wind waard earste by de E-pupillen en Luca van der Weg by de F-pupillen.

Frank mei ien fan syn penaltys.

Ferlotting
Oan it slotjûn foar de SDS-jeugd wie der noch in ferlotting ûnder de fuotballerkes. Û.o. Halbe Willem Overal wûn in priis. Hy mei mei wa ’t der mar wol in wedstryd fan SC Heerenveen besykje.

De lokkige priiswinners fan de ferlotting.

Mear foto’s
Fansels binne der noch folle mear foto’s makke fan de slotjûn. Jim kinne de foto’s fan Rudy Dykstra
hjir fine.