Weppers woansdei 3-11

Meinte-Sixma-toernoai
2 november 2010
SDS League: Team Klaas rint út!
3 november 2010

Sealtraine foar de jeugd
Let op. Dizze wike begjint it sealtrainen foar de jeugd. De skema’s steane op ús side. Sjoch bij “Jeugd”.

Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen ferwachte op de training fan SDS 1. Dy’t der net
bystean traine by SDS 2.

 1. Marten
 2. Jaap
 3. Ewout
 4. Tsjipke-Klaas
 5. Jacob-Klaas
 6. Redmer
 7. Feiko
 8. Harm S.
 9. Hendrik
 10. Wytze
 11. Jacob v. W.
 12. Erik
 13. Skelte
 14. Kristian
 15. Feite
 16. Arjan P.

Amateurtje

Yn de Treffer fan oktober stie in stikje oer Wichard. De Ljouwerter Krante pikte dit op foar de krante fan moandei.

Nije ploech

Mei SDS 5 giet it wer lekker dit jier. In hiel opmerklik kompetysjeferrin. De feiten:
* earst wiene der 12 ploegen
* doe wiene der 11 ploegen want Wolvegea gie út de kompetysje
* SDS 5 hat al wer it minste oantal wedstriden fuotballe
* Utsein SVN 69, want dy binne der ferline wike samar bijsetten.
* SVN 69 hat al ien wedstriid fuotballe en stiet al tredde fan ûnderen.
* SVN 69 komt út sjoch
hjir
Wij binne benijd at der ea in ploech fan SDS tsjin SVN 69 spile hat.

SDS League
De nijste stân fan de SDS League hoopje wy jûn bekend meitsje te kinnen hjir op de webside.

Frans-Hoek-keepersdei
Beste sportvrienden,
Na een zeer leuke 1ste editie van de Frans Hoek Keepersdag georganiseerd door Olympia’28 leek het ons leuk om deze dag nogmaals te organiseren. Daarom organiseert Olympia’28 in samenwerking met Frans Hoek de 2e editie.
Wil je ook meedoen? Klik hier voor alle informatie.
Met vriendelijke groet,
Robin Lindeboom
Olympia’28

Bereloop
Dit wykein is de
Berenloop op Skylge. Tûzenden sille de striid oangean mei de hurde wyn, de fûle rein, de drekpaden, de hurde tarrediken, de hichteferskillen en it wiete strân. SDS 5 stjoert dit jier Good old Klaas Kamstra  (erfaren Berenloper) nei it eilân om debutant Ype Tiemersma troch al dy swiere 21 kilometers hinne te loadsen. 
Fierders dogge út Easterein ek Marco Haagsma en Peter Sijbesma de selde ôfstân.
Ut Wommels dogge de folgende dravers mei

1543 Age Vallinga Wommels M50 21.1 recreanten
1676 Anke van Dijk Wommels V45 21.1 recreanten
4502 Bram Bakker Wommels MSEN 21.1 recreanten
1797 Louke Berretty Wommels M50 21.1 recreanten
2203 Rienk Wiersma Wommels M50 21.1 recreanten
584 Tsjeard Hofstra Wommels MSEN 42.2 recreanten

Harsens derby (323)
By FC Twente krije de spilers in IPad as sy winne fan PSV. By Real Sociedad krije de spilers in auto as sy skore. No, ja, dat soenen sy wol wolle: