Meinte-Sixma-toernoai

Weppers tiisdei 2-11
2 november 2010
Weppers woansdei 3-11
2 november 2010

Ferline wike sneon wie it Meinte-Sixma-toernoai foar de pupillen fan SDS. Wy krigen noch wat foto’s binnen fan Rudy Dykstra en dy sille wy jim hjirby noch efkes sjen litte.

Het Meinte Sixma toernooi,
23 oktober werd het jaarlijkse Meinte Sixma toernooi gespeeld. De velden waren erg nat en de weersvoorspellingen waren slecht, maar desondanks(gelukkig) kon er gespeeld worden.
De opkomst was hoog, bijna 100 spelers. Bij de E-pupillen moest er zelfs in poules gevoetbald worden, zo hoog was de opkomst.
Bij deze wil ik de voetballers en de spelers bedanken voor een prachtig en spannend toenooi
Hans van der Schaar
De jongste F-kes en Stan Korbach yn aksje.


Ien fan de famkes sil efter Wessel Schraa oan.


Ien fan swart tsjin in hiel soad witen.


It wie moai waar, ek om oan de kant te stean.


Hjir blau yn aksje tsjin ………….. blau.


Hans van der Schaar sit mei de hannen yn ’t hier en de mannen hawwwe se yn de bûse.


Gerhard Hiemstra sjit spektakulêr op de goal.


Wessel Wijnja mei Menno Brunia yn de oanfal. Tsjitse Postma sil efter Wessel oan.