Weppers woansdei 27-4

SDS is op zoek naar Jeugdcoördinator!
26 april 2011
Weppers tongersdei 28-4
27 april 2011

E2 gelyk
E2 hat justerjûn tsjin ONS E3 fuotballe. In tige spannende wedstriid mei betiden goed fuotbal einige yn 3-3.

Skoallefuotbal
Fannemiddei fanôf 13.00 is der wer it jierlijkse skoalletoernoai fan Littenseradiel op de fjilden fan SDS. It is fêst de muoite wurdich om hjir efkes te sjen.

SDS 3 jûn thús
SDS 3 spilet jûn al wer tsjin AVC. Om 19.00 begjint it. De seleksje fan SDS 3 kinne jim
hjir fine.

SDS 6 jûn thús
Ek SDS 6 spilet om 19.00 oere. De mannen fan CVO 2 komme út it Bildt wei. Wij tinke dat Harm Bergsma wol efkes komt te sjen as âld Biltker.

SDS DA2 jûn út
De froulju fan SDS DA2 fertrekke jûn om 18.10 út Easterein foar harren wedstryd út tsjin Mulier DA2.

Read wurdt blau
Vandaag ben ik naar het ziekenhuis geweest voor foto’s!
Mijn neus is in het midden helemaal gescheurd.
Ik loop nu met twee blauwe ogen rond.
Gelukkig loop ik niet met een gips neus rond, hij staat weer redelijk recht dus met rust moet het weer genezen.
Voetballen wordt eerst niks of iemand moet een neusbeschermer voor mij hebben. 🙂
Gr. Johan

Dit soe him net misstean

Harsens derby (457)
Soenen wy soks jûn ek te sjen krije by SDS 3 of 6?
Dan mei der wol in sikenauto klearstean nêst it fjild om de fuotballer sa gau mooglik nei it sikenhûs te bringen om de fuotten wer út de tizen te heljen…..