Weppers tongersdei 28-4

Weppers woansdei 27-4
26 april 2011
Weppers freed 29-4
29 april 2011

Oefenwedstriid SDS 1 – Heech 1
Jûn om 19.30 oere spylje yn Easterein en om 18.45 oere der wêze:
1. Feite
2. Anne
3. Arjen
4. Ewout
5. Feiko
6. Kristian
7. Harm
8. Henk
9. Redmer
10. Mark
11. Erik
12. Jacob
13. Jacob Klaas
14. Tsjipke Klaas
15. Sytse
16. Elger
17. Jort
18. Harm Jan

Blessearre?
Dooitze wol jûn wat earder nei Easterein komme foar it behanneljen fan blessueres .
Wolle de blessearre spilers kontakt opnimme mei him om dit te bepraten en te plannen?
Groetnis,
Lieding SDS 1

Verdwenen G Star vest

Afgelopen zaterdag 23 april heb ik mijn nieuwe grijze G Star vest even op mijn tas gelegd. Deze tas stond buiten achter de kantine.
Toen ik mijn tas weer ophaalde was mijn vest weggehaald door iemand. Ik miste hem niet meteen omdat ik hem niet direct nodig had.
Natuurlijk heb ik inmiddels bij de gevonden voorwerpen gekeken, maar niemand heeft hem daar gebracht. Dan moet toch iemand mijn vest thuis hebben….
Ik wil mijn vest heel graag terug. Je kunt hem terugbezorgen bij mij thuis (It String 7 in Itens) of geef hem af bij de club.
Je eerlijkheid zal ik belonen!
groetjes,
Martijn Hoogerwerf, C2

SDS 3 rollet AVC op
SDS 3 hat juster op ‘e nij knap wûn fan AVC. Nei de 4-1 oerwinning fan ôfrûne sneon yn Seisbjirrum waard it no yn Easterein mar leafst 6-1. De doelpunten waarden makke troch Andrew(2x), Bote, Sjoerd R., Remco en Willem.

SDS 6
 
Wij wiene fansels benijd at Sytse Hibma syn wurden op twitter ek wier meitsje koe. En wat seagen wij letter op de twitter fan Bram Strubbe?

Muzyk
Oer muzyk falt net te twisten, mar wol in protte te seuren. Sa lit Dooitze ús witte dat hij net fan de Hûnekop hâldt, wol fan it bûthúsbankje fan de Wiko’s en…….fan
dit. En dat lêste falt ús net fan him ôf want soks klinkt ús ek as muzyk yn  de earen.

SDS 5
Zouden jullie de aangepaste selectie voor SDS 5 op de site willen zetten?.
Reden: 9 afmeldingen en 6 nieuwe spelers
Wedstrijd HJSC 3 – SDS 5
Aftrap 19.30 uur
Vertrek 18.40 uur
Harm Jan Kamstra
Auke Hiemstra
Sipke Hiemstra
Bram Strubbe
Martijn Rispens
Pytrik Hiemstra
Bas de Haan
Sytse Hibma
Lieuwe vd Brug
Pieter Lieuwe vd Valk
Lieuwe Meijer
Ype Tiemersma
Ids Boersma
Klaas vd Weg
Steffen Bruinsma
Wanneer je niet kunt spelen graag z.s.m. afmelden bij een van de beide leiders
Harm Auke       06-20702345    
dijkstraharm@hotmail.com
Jappie               06-33044630     jappie@wijniawommels.nl

Drok
Harm-Jan Kamstra hat it dizze dagen drok. Juster mocht hy keepe by SDS 6 en jûn by SDS 5 en tagelyk by SDS 1 op de bank…………

SDS League
Jûn yn de kantine leit de nije stân fan de SDS League. Moarntemoarn komt hy hjir op de webside.

Harsens derby (458)
Net allinnich wepmasters mar ek oare journalisten binne op it heden net mear feilich: