Weppers woansdei 19-10

Weppers tiisdei 18-10
18 oktober 2011
Weppers tongersdei 20-10
19 oktober 2011

Harkemase Boys 1 – SDS 1
Tongersdei 20 oktober om 19.30 oere
Fertrek om 17.45 oere.
Wedstrydseleksje:
1. Skelte
2. Ewout
3. Kristian
4. Jacob Klaas
5. Jildert
6. Wytze
7. Tsjipke
8. Arjan
9. Jelmer
10. Johan
11. Harm
12. Jaap
13. Jacob
14. Elger
De rest fan de a-seleksje is fansels ek wolkom.
Graach de auto meinimme……
Groetnis,
Marco

SDS-supporters nei De Harkema!
Fansels ferwachtsje wy dat der moarn hiel wat SDS-supporters meigeane nei De Harkema om SDS 1 te stypjen. Sawiesa sille de spilers fan SDS 2 en 3 dy kant al op (sjoch hjirûnder) en hooplik folgje der noch folle mear. De wedstryd begjint om 19.30 en de tagong is fergees.
Fanôf 18.30 wurdt fanút kantine Dyksicht it Boppeslach Kafee útsjoerd (klik hjir).

Meinte Sixma-toernoai foar D-,E- en F-pupillen

Oan’t no ta hawwe 90 fuotballers sich opjûn.
It falt op dat der net sa folle E-pupillen mei dogge, foar al dizze fuotballers en ek de Fen D-pupillen, hat it jongerein bestjoer besluten om de slutingsdatum/tyd ien dei op te skowen. Opjaan dus foar moarn (tongersdei 20 oktober 12:00 oere).

Namens de Jeugdcommissie VV SDS
Hans van der Schaar

Gjin trainen, mar meidwaan oan it M.S.-toernoai
Dizze wike is der gjin trainen foar de F-pupillen op woansdei te middei. Dit omdat it hjerstfekânsje is.
Dan sneon allegeare mar mei dwaan oan it Meinte Sixma toernooi.
Tsjipke

Ek gjin trainen, mar meidwaan oan it M.S.-toernoai
SDS E2 hat jûn gjin trainen.
Bote


Gjin trainen, mar nei De Harkema
De b –selektie en c-selektie traint donderdag niet ip daarvan gaan we als team naar de harkema om het eerste te steunen, en natuurlijk een biertje drinken in de fantastisch ambiance op het bosk.
Vertrek is om 18.30 bij het sportveld, zorg voor voldoende vervoer. Door deze rust te pakken, verwachten wij zaterdag een volledig fitte selektie, om de drie punten tegen makkum en de zwaluwen in oosterend te houden.
De leiding

SDS D3-Terschelling
Zaterdag 15 oktober was het eindelijk zover…. Naar Terschelling om te voetballen. Met prachtig weer op komst stond iedereen om half 9 klaar in oosterend om de kwart voor tien boot te halen. Voor sommigen de eerste keer met de boot naar terschelling, voor anderen misschien al iets vertrouwder. Doordat de boot vol was op deze eerste herfstvakantiedag zijn wij met een goede bak koffie op het dek beland wat erg goed vertoeven was. Eenmaal op terschelling aangekomen een taxi geregeld richting Midsland. Echter aangekomen bij het sportcomplex van de tegenstander was het wel heel erg verlaten…….. Na een kwartiertje komt er toevallig de kantinebeheerder langs om te vragen wat wij daar doen. Ja,voetballen natuurlijk. Hij bellen met de leider van onze tegenstander en deze melde ons dat hij te horen had gekregen dat de wedstrijd niet door ging. Na enkele telefoontjes en het raadplegen van het internet bleek dat wij echt wel op de juiste tijd op de juiste plaats waren en dat er geen sprake was van aflassing. Maar goed. Daar stonden wij met ons goede gedrag. Hoe maak je van zoiets teleurstellends iets positiefs. Heel simpel……… De kantine beheerder heeft een lekkere bak koffie voor ons gezet, de jongens hebben hun SDS tenue aangetrokken en omdat onze trainer Pieter Vellinga ook mee was heeft hij een prachtige training voor de jongens neergezet. Als afsluiting hebben we partijtje gespeeld. De begeleiders tegen de spelers. Zijn wij als begeleiders ook weer even met onze neus op de feiten gedrukt voor wat betreft onze conditie!!!!!!!!!
Half drie met de taxi terug richting West. Patatje gehaald voor de jongens. Wij een biertje bij de Walvis genietend van het prachtige weer en om half vijf met de snelboot terug richting Harlingen. Precies op de verwachte tijd waren we weer terug in Oosterend. Ondanks deze teleurstelling een prachtige dag.
SDS D3

En noch in kear SDS D3 – Terschelling
Wat is it prachtig waar hjoed! ’n Moaie dei foar in potsje fuotbal op Terschelling tochten de jongens en begeleiders/trainer fan D3. Fannemoarn om 8.30 gong de ploech nei Harns om dêr op de boat te stappen wêr’t om 12.30 de wedstriid mei it sintsje derby begjinne koe. Nei de boatreis en it ferfolch yn de taxi, kaam it stel oan, mar it wie wol ‘errug’ stil op en rûnom it fjild. In útstjearde boel om earlyk te wêzen….nei wat hin en wer gefreech die blyken dat de Terschellingers tochten dat de wedstriid net troch gean soe, wat de reden wie, dat kaam net boppe wetter…die reden sil wol yn’e waadsee bedarre wêze…want by SDS is niks bekend dy wiene der hielendal klear foar…De boat werom nei it fêste lân giet pas om 16.30, gelokkig is der in Terschellinger sa aardich om de kantine efkes iepen te dwaan foar SDS. Nei wat iten/drinken dan mar ff lekker traine mei syn allen, it fjild is fjirder leeg, dus alle romte. Nije wike mar sjen wat sa’n ekstra training op Terschellinger grûn oplevert foar de jonges fan SDS D3…
Janny Vellinga

Harsens derby (590)
Sa pak je fansels nea wer in penalty.