Weppers tiisdei 18-10

In beskieden bijdrage fan SDS 5
16 oktober 2011
Weppers woansdei 19-10
19 oktober 2011

SDS 2 sil jûn net oefenje
De oefenwedstryd fan SDS 2 jûn tsjin VV Nijland 2 is ôflast. De B-seleksje giet no jûn gewoan trainen om 19.00.

Gjin trainen
Dizze wike is der gjin trainen foar de F-pupillen op woansdei te middei. Dit omdat it hjerstfekânsje is.
Dan sneon allegeare mar mei dwaan oan it Meinte Sixma toernooi.
Tsjipke


Meinte Sixma-toernoai foar D-,E- en F-pupillen

Zaterdag 22 oktober is het jaarlijkse Meinte Sixma Toernooi op sportpark de Skoalleseize in Easterein.

Het toernooi is voor alle D, E en F-pupillen (dus ook voor een aantal meisjes uit de C3M) en begint om 09:00 uur.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 19 oktober 12:00 uur en uitsluitend via onderstaande link!

Geef je dus snel op!

Namens de Jeugdcommissie VV SDS
Hans van der Schaar

Nei Skylge west

He redactie,
Sneon nei Terschelling west te baljen.
Dit pakte oars ut dan wy tochten.
Efkes in ferhaaltsje oer skreun.
Miskien leuk foar de site of treffer.
Sjoch mar wat jim der mei dogge……….
Groet
Herman
Redaksje: Moarn komt dyn stikje hjir op de webside.


Op de fyts nei Harkema!
Kommende tongersdei om 19.30 is de bekerwedstryd fan SDS 1 tsjin Harkemase Boys. Wy ferwachtsje dat der hiel wat SDS’ers nei de Harkema sille om dizze wedstryd te sjen. Sytze en Doede Kooistra freegje harren ôf wa ’t mei harren mei giet
“op de fyts nei Harkema”.

2 âld-SDS’ers
By VV Dronryp fuotbalje de 2 âld-SDS’ers Jacob Tymersma en Tsjalling Sikma. Beide skoarden sy ôfrûne sneon yn de derby tsjin SC Franeker.
Hjir kinne jim de gearfetting fan de wedstryd mei harren goals besjen.

Nij fest
Bote Strikwerda hie sneon in nij fest oan. Bote giet altiten mei de nijste moade mei en hat each foar alles. Dit fest wie dan ek hiel tapaslik en waard fansels lyk omdoapt as Bote syn “Oktoberfest”!

Sûner
Doe ’t Hendrik Eringa syn Belgyske kranten nochris neiblêdere kaam hy
in nijsgirrich stikje tsjin wêr ’t wy ús wol yn fine kinne.

Harsens derby (589)
Mochten der SDS’ers wêze dy ’t tongersdei net mei Sytze en Doede op de fyts nei de Harkema wolle en it leafst fergees binnen komme is it miskien in idee om kontakt op te nimmen mei Trienus: