Weppers woansdei 19-10

Weppers tiisdei 18-10
18 oktober 2016
Weppers tongersdei 20-10
20 oktober 2016

Meinte Sixmatoernooi

Hjoed fanôf 14.00 oere it altyd leuke Meinte Sixmatoernooi foar “E-, F- en D-“pupillen.

Doelpuntenmakkers SDS 4

De doelpuntenmakkers fan SDS 4 fan ôfrûne sneon hawwe harren ek melden.  Ruun Ogoni (syn earste dit seizoen), Doede Douwe Koopmans (syn earste ea bij SDS), Tseard Verbeek (syn earste dit seizoen) en Ayanle Barkat (syn earste sûnt hij werom is bij SDS)

Doelpuntemakkers

Alle doelpuntenmakkers oan no ta…..Mei helaas mar ien doelpuntenmakker fan SDS3.

1 2 3 4 VR1
Pieter Kamstra 6 6
Jelmer Posthumus 6 6
Tjeerd de Vries 5 5
Feite de Haan 5 5
Tjitske Heeres 5 5
Amarins Tjalsma 3 3
Sieta Tessemaker 3 3
Dirk de Jong 3 3
Jeska Terpstra 2 2
Lourens van der Pol 2 2
Ewout de Boer 1 1 2
Akke Rixt Sijsling 1 1
Peter Hoogerwerf 1 1
Stefan van Krimpen 1 1
Wietse Fopma 1 1
Ralph Wariman 1 1
Doede Douwe Koopmans 1 1
Pieter Sijtsma 1 1
Tseard Verbeek 1 1
Jorrit Veltman 1 1
Erik Haitsma 1 1
Eeltje Postma 1 1
Bote Strikwerda 1 1
Ayanle Barkat 1 1
Ruun Ogoni 1 1
11 24 1 6 14 56

Pieter Kamstra en Jelmer Posthumus fiere de list oan bij de doelpuntenmakkers fan SDS dit seizoen. Opfallend want de lêste jierren stiene op de list de froulju meast boppe-oan.

SDS 1 – FFS 1 (seal)

Jûn om 21.00 oere spylje de mannen fan SDS 1 wer thús. Stobbegat is de tsjinstanner…

 

Harsens derby (1776)

En dêrom kinne je de tillefoan better thúslitte as je nei in foarstelling, konsert of fuotbalwedstryd gean……