Weppers woansdei 17-8

Weppers tiisdei 16-8
15 augustus 2011
Weppers tongersdei 18-8
17 augustus 2011

Oefenwedstryd
SDS 1 hat neffens in twitterberjocht út Harns justerjûn de oefenwedstriid tsjin Zeerobben mei 5-0 ferlern. Doelpuntenmakkers hoege wij dan ek troch te krijen. De latte waard wol ien kear rekke.

Fet
De folgjende spilers moatte harren tongersdei efkes bij Dooitze melde om it fet-persintaazje te mjitten:

Skelte Anema.
Dylan Drent
Erik Haitsma
Wytze Lanting
Redmer Strikwerda
Jaap A Toering
Jacob van Wieren

F- kes traine
Hjoed giet it los mei it trainen.

F3, F4 , F5 en alle nieuwe leden trainen van 16:00 uur tot 17:00 uur.
F1 en F2 trainen van 17:00 uur tot 18:00 uur.

Trainingen E-pupillen
Oansteande moandei 22 augustus en 29 augustus giet it wer los. E2 en E3 traine fan 15.30 oant 16.30 oere. E4, E5 en de nije leden traine fan 16.30 oant 17.30 oere.
 
Groetnis,
Robert Hoekstra

Harsens derbij (544) 
It seizoen fan 1994-1995 levere in oantal prachtige doelpunten op. De 10 besten binne hjir op in rij setten. Mar kommentator Johan Chruyff is yn steat om alle doelpunten de grûn yn te analysearjen.