Weppers tongersdei 18-8

Weppers woansdei 17-8
17 augustus 2011
Weppers freed 19-8
18 augustus 2011

Fet
De folgjende spilers moatte harren tongersdei efkes bij Dooitze melde om it fet-persintaazje te mjitten:

Skelte Anema.
Dylan Drent
Erik Haitsma
Wytze Lanting
Redmer Strikwerda
Jaap A Toering
Jacob van Wieren

D spilers yn training

Training D-pupillen:
Dinsdag 23 augustus zal D1 weer beginnen met trainen van 17:00 tot 18:00 uur
D2 en D3 gaan vanaf dinsdag 30 augustus weer los met trainen. D2 en D3 trainen van 18:00 tot 19:00 uur.
Zorg dat je je afmeld wanneer je niet kan en kom op tijd!

Namens Tsjipke K O. (coördinator D-pupillen) , Douwe Durk R. (D1), Wytse L (D1), Wytse F (D3) , Pieter V.(D3) en Hans v/d S(D2)

Froulju traine?
Justerjûn binne de  Da1 en Da2 wer mei harren trening begûn. Under lieding fan Bauke en Sytze.
Der binne wat froulju dy wolle yn it earst oan op moandei ek traine. Dat soe om 20.00 oere kinne, mar der moat noch al in trainer komme. Wat wol op moandei in stel entoesjaste froulju traine.?

Lowlands
Freed begjint Lowlands. Wij skatte yn dat er noch wol wat muzikale SDS-ers nei ta geane. In thúsbliuwer seach it programma troch en makke syn foarkar. Sjoch
hjir

Harsens derbij (545)
In bal strak foarjaan is noch net sa maklik. Arjen Robben liet justerjûn sjen dat hij it nei syn blessure noch altiten goed kin.