Weppers tiisdei 16-8

Weppers moandei 15-8
14 augustus 2011
Weppers woansdei 17-8
17 augustus 2011

F-kes traine
Moarn (woansdei) giet it los mei it trainen.

F3, F4 , F5 en alle nieuwe leden trainen van 16:00 uur tot 17:00 uur.
F1 en F2 trainen van 17:00 uur tot 18:00 uur.

Oefenje
SDS 1 begjint it seizoen sa’t it ferline jier einige is. Ut tsjin Zeerobben. Wêr’t is doe in kompetysjewedstriid gied, giet it no om in oefenwedstryd. Om 19.30 oere op it griene “gers” fan Harns.

Jas werom
Wij binne bliid dat wij sa no en dan earne komme en dat minsken oanjouwe wêr’t se mei sitte, sadat wij (soms) minsken bliid meitsje kinne.
Kompliminten webmasters! Myn jas en bril binne earne fûn yn de boskjes om’t keatsfjild troch ien oft oare Viersma/Wiersma/Weersma/?????
Troch jimme side, noch krekt net in dei âld en Stoffel kin him ophelje út de kantine fan KF Wommels. No wit ik net wannear as hja iepen binne want dan helje ik him persoanlik efkes op en fansels wurdt dat dan efkes beklonken.
 
Spitigernôch kin men op soksoarte dagen jo in foarwerp net earne dellizze om him letter op te heljen. Ik ha noch altyd in bytsje fertrouwen yn in/de minsk mar it wurdt sa stadichoan al wat minder.
Alles meie jimme fan my brûke mar lis it brûkte werom as men der mei klear is.
Hy/sy sil it fêst kâld en wiet hân ha mar hingje him jûns wer moai werom wêr hy ûngefear hong en ferstopje dit net yn ien oft oare hage!
 
Tige bedankt finer, de KF dy der efkes op past hat en fansels de Webkes
Fanôf moarn kinne jimme wer fertroud foar, efter as nêst in bus ride.
 
Stoffel

Harsens derbij (543)
Barcelona en Real hawwe ferline jier yn de moanne april/maaie sa’n 4 of 5 kear tsjinelkoar spile. Yn augustus begjinne se gelyk mar wer tsjinelkoar.