Weppers woansdei 17-11

Weppers tiisdei 16-11
15 november 2010
Weppers tongersdei 18-11
17 november 2010

A1 en B1 traine tegeare
De A1 en de B1 trainen vanavond gezamelijk om 19:30
groetjes, Lody

TRAINING D1 VERPLAATST
hallo spelers van D1, de training van a.s. donderdag is verplaatst van 18.00 uur naar 19.00 uur.
jullie krijgen dan training van Tsjipke.
groet, boudewijn.

Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 1. Dy’t der net
bystean traine by SDS 2.
1. Harm-Jan
2. Jaap
3. Arjan P.
4. Tsjipke-Klaas
5. Harm
6. Feiko
7. Jacob-Klaas
8. Erik
9. Jacob van W.
10. Redmer
11. Skelte
12. Wytze
13. Feite
14. Grietzen
15. Jort
16. Kristian

Doelpunten en kânsen
Wij krigen juster ferskillende reaksjes op ús oprop om de doelpuntenmakkers fan SDS 1 oan te jaan. Feite seach it sa:
Hjirby de ‘doelpuntenmakkers’ fan SDS 1 fan sneon noch.
Erik (bijna), Skelte (2xbijna), Mark (2xbijna), Harm (bijna), Feite (bijna), Jacob van Wieren 1x (1x bûtenspul en 1x bijna) en nog in pear mogelikheden.
Beste wedstriid oant no ta, foaral de earste 30 minuten. Mei in totaal 10 grute kansen, wêr fan der mar 1 yngong. Gelokkich holp de tsiinstander noch mei, mei ek in goal.
Nêt te liuwen, mar sa lang we kansen krije dan komme de goals ‘fan selst’ wol.

Wa binne der net?
Freeds kinne jim hjir op de webside meastentiids in listje fine mei alle seleksjes foar sneon en somtiden ek in listje mei wa ’t der net binne. Wy kinne no alfêst in pear opskriuwe dy ’t der net binne:
Ewout (blesseard)
Anne S. (wurkje)
Marten (wurkje)
Bauke (net bekend)
Sytze (blesseard)
Aant (knibbel)
Hendrik E. (twifelgefal)

Woskje?
By SDS 5 wurde de sjurts en broekjes omstebeurt wosken troch de spilers. Blykber is eltsenien al west, want de sjurts en broekjes leinen justerjûn noch wiet yn de tas yn de berging. Gerlof Veldstra wie sa attint om de sjurts efkes by Jappie Wijnia te bringen.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei jûn yn Bûtenpost tsjin koprinner Futsal Bûtenpost sjen litte dat de oerwinning fan foarige wike tsjin De Herauten 2 net in ynsident wie. Sy hawwe yn elts gefal in wissel mei, dus miskien skeelt it.
SDS 2 is frij.

SDS League
De nijste stân fan de SDS League hoopje wy moarn bekend meitsje te kinnen hjir op de webside.

Harsens derby (334)
“De wedstryd goed skerp begjinne en der fanôf de earste minút boppe-op of yn elts gefal nei 16 sekonden en 1-0 efter…………………..” Wat in goal!