Weppers tongersdei 18-11

Weppers woansdei 17-11
16 november 2010
SDS League: Dooitze pakt wykpriis!
18 november 2010

Seal: SDS 1 komt tekoart
SDS 1 hat juster mei 4-1 ferlern út tsjin koprinner Futsal Bûtenpost. Yn in drokke sporthal(it sealfuotbal libbet blykber aardich yn de Wâlden) gie Futsal Bûtenpost der lyk foel tsjinoan. Dit levere gjin goals op en doe ’t SDS ek noch op 1-0 kaam koe SDS it favorite spultsje spylje. Op de kounter koe SDS de foarsprong útboue. Dit slagge net en yn de twadde helte krige SDS it heft op de noas. Nei de 1-1 waard it al gau 2-1 en wienen de Wâldpiken net mear te stuitsjen. It waard úteinlik 4-1.
SDS spile juster wer ris mei in wissel, mar miskien is dit wol better fan net. Lês hjir mar ris it prachtige ferslach(mei foto’s) fan Binne Kramer fan de wedstryd fan foarige wike tsjin De Herauten 2.


Standen
Fan de wedstriidsikretaris krigen wij de útslaggen fan it wykein wat letter as oars. Mar it is noch altiten aktueel.
Utslaggen en standen.

Foarútsjen
SDS 1 moat sneon tsjin Be Quick Dokkum. Voetbalnoord seach foarút en dat kinne jim
hjir ek dwaan.

Sealfuotbaltraining?
4 DECEMBER stond een zaalvoetbalclinic gepland in De Greidhoeke voor de E-pupillen. Helaas zijn  alle E-teams dan de laatste competitie wedstrijden aan het spelen waardoor de zaal leeg is komen te staan. Van 11:00 tot 12:00 uur traint F5 nu in de zaal , maar de resterende tijd van 09:00 tot 11:00 is nog beschikbaar voor een training van een ander team.
Wie heeft belangstelling ? Graag aangeven bij Bote Strikwerda bote_6@hotmail.com

Training B-Seleksje
De volgende spelers worden donderdag op de training verwacht
Arjen los
Elger
Grytzen
Hendrik
Syb
Jan simon
Anne
Dennis
Jelte pieter
Robert
Gerrit
Bauke
Dirk yde
Sjoerd rispens

TRAINING D1 VERPLAATST
hallo spelers van D1, de training van a.s. donderdag is verplaatst van 18.00 uur naar 19.00 uur.
jullie krijgen dan training van Tsjipke.
groet, boudewijn.

Klaverjasse
Jûn om 19.30 is der klaverjassen yn de kantine fan SDS. Ferline kear wiene der 4 tafels. Soene se de 5 no helje?

It sit oars.
Inderdaad Gerlof Veldstra kwam gisteren bij mij thuis aan de deur met een tas met shirts.
Echter niet de shirts van SDS-5, deze stonden keurig bij mij thuis in de garage. Deze keer zelf gewassen en gestreken.
Gerlof stond met een tas met shirts van Bouwbedrijf Plantinga, volgens mij SDS-4.
Jappie

Harsens derby (335)
Tuerlik mist dizze jonge in grutte kâns, mar dochs tinke wy dat it gelok oan syn side wie. Hy hie ommers syn fuotten ek wol brekke kinnen of mei de holle tsjin de peal oan rinne: