Weppers tiisdei 16-11

Weppers moandei 15-11
14 november 2010
Weppers woansdei 17-11
16 november 2010

Ledengearkomst
De útnoeging fan de ledengearkomst fan 1-12-2010 kinne jim
hjir sjen. Op de wurklist is te sjen hokker bestjoerslid, ferlingd, ferlit en nij komt.

SDS 2

SDS 2 is ferline wike op de foto kommen mei sponser Bootsma fan Bouwbedrijf Bootsma fan Turns.

Doelpuntenmakkers
Jûn wurkje wij de topskoarderslist wer bij. Sa at it no liket steane de doelpuntenmakkers Fan SDS 1 fan sneon der net bij. Dat krije je at nimmen de muoite dwaan wol om it troch te jaan oan ús. Ek de list op Voetbalnoord wurdt net bijwurke at wij de doelpuntenmakkers net trochkrije.
Tanksij Immie, Enne, Skelte, Jacob en Dooitze witte wij no dat Jacob van Wieren skoard hat. De oare wie in e.d.
Tige tank


Klaverjassen
Kommende tongersdei 18 november is der wer klaverjassen yn de kantine. It begjint om 19.30 oere.

Harsens derby (333)
Dizze spiler fan Napoli makke yn blessuretiid de winnende goal tsjin Cagliari en gie hielendal út syn dak. Wy tinke al dat der lykas Hampie de folgende dei hielendal op bêd of of de bank trochbrocht hat mei in sere rêch: