Weppers woansdei 15-9

Weppers tiisdei 14-9
13 september 2010
Weppers tongersdei 16-9
15 september 2010

Fet mjitte
Foarâfgeande oan de training moarn, wurdt fan degene dy’t op de list steane fan Trainingsseleksje SDS1 it fet% metten.
Degene die op dat tiidstip behannele wurde moate, kinne dat dwaen litte troch Hendrika.
Ek Jort, Arjan L, Elger (op de trainingslist fan SDS2) en ek Sytse K. efkes melde by my yn box 6, foar itselde en ek nog foar it opmjitten fan jimme gewicht.
Grtn Dooitze

Da1 en Da2
Wij krije troch dat de DA1 en DA2 jûn tegearre traine fan 19.00-20.00. Mar let op de webside foar it gefal dat ’t eventueel ôflost wurdt.

Trainingsseleksje SDS 1
Moarn wurde
de folgende minsken op’e training fan SDS 1 ferwachte. Wa der net bysit traint mei SDS 2 mei.

 1. Marten
 2. Jaap
 3. Arjen P.
 4. Feite
 5. Harm
 6. Grietzen
 7. Feiko
 8. Erik
 9. Jacob-Klaas
 10. Ewout
 11. Jacob v. W.
 12. Redmer
 13. Andries
 14. Wytse L.
 15. Hendrik
 16. Tsjipke-Klaas

Trainingsseleksje SDS 2
Hier de namen van de spelers welke donderdag trainen met de b- selektie om 19.00:
1 jort
2 arjan los
3 elger
4 harm jan
5 sjoerd
6 syb
7 jan simon
8 anne
9 robert
10 willem
11 gerrit
12 jelte pieter
13 bote
14 bauke
afwezig : dennis
afmelden bij trainer b- selektie 06-46090270
de rest van de selektie traint om 19.00 met jan stenekes
johan faber

A-seleksje SDS op’e foto!
Dizze sneon wurdt der om 11.00 oere in teamfoto
makke fan de A-seleksje. Elts A-seleksjelid en de
minsken fan’e staf wurde der ferwachte.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei jûn om 21.35 út tsjin Futsal Heerenveen 2. SDS 2 spilet út tsjin Haskerland 6 om 20.00. Foarige wike spilen sy noch tsjin Haskerland 5.

Trainers
Wij seagen nei twa wedstriden efkes nei de klups wêr’t âld SDS trainers no de lieding ha.
Dick bij Heerenveen en Lykle bij Hurdegaryp hawwe beide 6 punten. Hylke bij Makkum 4 en Kees bij Warga 3. Marcel bij SC Franeker wachtet noch op syn earste punt.


Harsens derby(292)
De keeper fan Bayern München, Butt, is hjir net ûngelokkich: