Weppers woansdei 15-11

Freed 17 novimber Simon Kistemaker op sponserjûn
14 november 2017
Weppers tongersdei 16-11
16 november 2017

SDS 1- Workum 1

Kommende sneon om 15.00 oere is Workum 1 de tsjinstanner fan SDS 1. Dizze ploegen hawwe yn Easterein al 11 kear earder tsjin elkoar spile en de earste doelpuntenmakker fan SDS wie……… Sjoch hjir.

Keepersdei 28 april 2018

Na een super geslaagde keepersdag afgelopen april heeft vv SDS besloten om samen met Keepersaction weer een keepersdag te organiseren.
Noteer het alvast in de agenda.. ..
Zaterdag 28 april 2018!! Vanaf 13:00!!
Aanmelden kan ook al via deze link.

Meinte-Sixma-toernoai

Yn de hjerstfakansje wie ek dit jier wer it jierlijkse Meinte-Sixmatoernoai foar de jongste jeugd. De familie Sixma wie wol benijd foar de hoefolste kear dit toernoai no eins ferspile is. Wy binne op syktocht en binne der efter. De earste edysje wie yn oktober 1998 en dat betsjut dat it dit jier foar de 20e kear ferspile waard.

2030


Sa no en dan sjogge wij efkes werom yn de Treffers fan earder. Dy fan juny 2000 bijgelyks. Dat wie in jubileumnûmer omdat de Treffer doe 30 jier bestie. It bijsûndere oan dy Treffer wie dat de redaksje (Hinke K, Klaas P, Freddy S, Meinte W. en Aant H ) net allinne 30 jier werom seagen mar ek 30 jier foarút.
Oer ferskate ûnderwerpen lieten se harren fantasij op hol fleane. De kommende wiken meistje wij de balâns op at it ek allegear wat útkomme kin en at it mooglik ek noch wat bijstjoerd wurde moat. Nim no dizze seleksje fan SDS A1 yn 2030. In seleksje  dy’t spilet yn de “World on Line League” tsjin û.o. Veendam A1.  Kinne wij der noch oprekkenje dat dizze 11 yn 2030 yn de basis stean. Of moatte wij ús allinne mar rjochtsje op de efternammen?

Harsens derby (1945)

Toet, toet!!