Weppers woansdei 13-7

Weppers tiisdei 12-7
12 juli 2011
Pasfoto’s ynleverje!
14 juli 2011

South-Park SDS’ers(11)
As it meisit dan kinne jim de hiele simmer eltse dei in nije South-Park SDS’er hjir op de webside bewonderje.
Wolle jim ek ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
Geert Dijkstra makke foar ús Ralph Wariman. Ralph is noch altiten syn spikerbroek kwyt………..


Kontrakt by SC Heerenveen?

Sietse Stoffelsma en Steven van der Pol (E1) hebben zaterdag hun contract bij Heerenveen getekend. Onder toeziend oog van de nieuwe vrouwelijke voorzitter, vertelden ze tijdens de persconferentie dat ze veel van hun trainers bij SDS geleerd hadden, maar nu een stapje hogerop willen.

Pasfoto’s ynleverje
Ferskeidene SDS’ers moatte harren pasfoto noch ynleverje foar de nije spilerspas. Dizze moat ynlevere wurde by Hilde Knol yn Easterein fan de ledenadministraasje. Moarn kinne jim de list besjen fan de minsken dy ’t de pasfoto noch ynleverje moatte.

Gjin krânsen
Gjin inkelde SDS’er foel fannejûn yn de prizen by de finale fan it Greidhoekekompetysje. It keatsen gie net troch…………..

WK
Moarntejûn is der wer it Wommelser Kampioenskip.
It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Harsens derby (518)
Sa hoefe je hielendal gjin kopsterke minsken mei nei foaren by korners: