Pasfoto’s ynleverje!

Weppers woansdei 13-7
12 juli 2011
Weppers freed 14-7
14 juli 2011

Inkelde SDS’ers kinne kommend seizoen it fuotbaljen wol ferjitte as sy net ynkoarten in pasfoto ynleverje. Hjirûnder de list mei minsken dy ’t 2 wiken werom noch gjin nije foto ynlevere hienen. Fan inkelden moat der ek noch in nij ynskriuwformulier komme, mar dêr binne dizze minsken as it goed is fan op ‘e hichte. It moat allegear ynlevere wurde by de ledenadministraasje
(Hilde Knol, Wynserdyk 33, 8734 GT Easterein)