Evenementen in december 2022

Weppers tiisdei 11-8
10 augustus 2009
Weppers tongersdei 13-8
12 augustus 2009

Tenein
Erik Haitsma wie juster nei de training wol wat yn mineur. Syn “alder,alder leafste” fuotbalskuon wiene stikken. Net dat hij no sels nije keapje moat die him hast yn triennen útbarsten, nee it feit dat se sa lekker sieten, wie reden om bij de pakken del sitten te gean.

TweeNul
Foarhinne wie der in site mei de namme Amateurvoetbal
.nl. Sûnt ferline wike is de namme feroare. En de opset ek. Sjoch marris op
TweeNul.nl

E’s en F-kes
Noch altiten hat de KNVB de kompetysjeyndieling fan de E’s en F-kes net bekind makke. At dy der is, sille wij dat oanjaan.

Op de foto
Fan Enne Bruinsme krigen wij it folgende wichtige berjocht.

SDS is in samenwerking met NDC, Hanzedruk en Jumbo Kooistra bezig om een boek uit te geven met voetbalplaatjes genaamd ‘mijn toppers” dit wordt een boek met alle jeugdleden van SDS gerangschikt naar elftal en het eerste van SDS en oud eerste van SDS. Mogelijk ook nog de dames junioren.
Van alle spelers is dus een actiefoto nodig voor in dit boek. Dit gaan we doen op woensdagmiddag  19 augustus fotograaf Wiep Wierda bekend van damesvoetbal en dames Heerenveen (wiepwierdafotografie.nl) komt dan langs. Voetbalbroekje kousen en voetbalschoenen aan. Hou deze middag dus vrij. Ook de leiders zijn deze middag nodig om alle namen bij de plaatjes te krijgen.

14.00 uur F4 en F3
14.30 uur F2 en F1
15.00 uur E4 en E3
15.30 uur E2 en E1
16.00 uur D3
16.20 uur D2
16.40 uur D1
17.00 uur C2
17.20 uur C1
17.40 uur B1
18.00 uur A1
18.20 Dames junioren?

Lestich
Nei oanlieding fan it boppesteande hawwe wij fan in oantal âlders in melding krigen dat der op 19 augustus jeugdkeatsen is yn Wommels. Wij hawwe Enne Bruinsma, dy´t him dwaande hâldt mei dit projekt, op de hichte
brocht fan dy reaksjes.

Oefenje
SDS A1 oefent jûn yn Easterein tsjin Blija. It begjint om 19.30 oere.