Weppers woansdei 11-5

Weppers tiisdei 10-5
9 mei 2011
Weppers tongersdei 12-5
11 mei 2011

Tongersdei IJVC 2 – SDS 3
IJVC 2 – SDS 3 wurdt net sneon, mar tongersdei om 19.15 spile yn Drylts. SDS 3 fertrekt om 18.15. It is tige dreech om 11 man byinoar te krijen mar de seleksje sjocht der foarearst sa út:

 1. Harm Jan
 2. Hendrik E
 3. Johan P
 4. Jentsje J
 5. Sjoerd R
 6. Jan S
 7. Andrew F
 8. Bauke D (spits)
 9. Jelte P D
 10. Pytrik H
 11. Lieuwe J v.d Brug
 12. Bram Strubbe
 13. Ronny W
 14. Bram S
 15. Doede K
 16. Piet L. vd V
 17. Spits 1
 18. Spits 2
 19. Tseard Dijkstra
 20. Sytse H

Ôfbelje (as it echt net oars kin) kin by Jan as Sjoerd.


SDS 6 wint
SDS 6 hat justerjûn mei 3-1 wûn fan vv Berlikum 5. Wij geane der fanút dat de doelpunten makke binne troch Igor, Bram en Andrew. Mar mocht it oars wêze dan steane wij dêr iepen foar. Wat net yn twivel lutsen wurde kin is it feit dat Harm Jan Kamstra in strafskop kearde.

SDS E1 – HEERENVEEN E4
Als we deze wedstrijd zouden winnen zouden we een heel stuk omhoog gaan, zei Lieuwe
De aftrap van Heerenveen, ze gaven een pass naar achteren en Peter en ik bestormden ze, peter had de bal en ging drie mannetjes voorbij, hij schoot maar de keeper stopte de bal maar had hem niet klem. Ik kwam aanrennen en schoot hem gemakkelijk binnen. 1-0 . Uit de stuitbal die kwam nadat hendrik in z’n gezicht werd getrapt, maakte Heerenveen 1-1.
De tweede helft, we kregen veel kansen en speelden een goeie wedstrijd, de bal werd voorgezet richting Peter en hij hakte de bal door de lucht in de goal, een PRACHTIGE GOAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-1
We bleven doorgaan met goed voetballen en kregen veel kansen en uiteindelijk scoorde Wytse 3-1
De wedstrijd dus gewonnen en nu staan we tweede!!!!!!!!!!!
Groetjes Kees van der Horst

Harsens derby (469)
Der is mar ien manier om dúdlik te meitsjen dat de trainers yn harren “hok” sitten bliuwe moatte: