Weppers tongersdei 12-5

Weppers woansdei 11-5
10 mei 2011
Weppers freed 13-5
12 mei 2011

Foarútsjen
Kommende sneon stiet de lêste wedstriid fan SDS 1 op it programma. Yn Harns tsjin Zeerobben moat it dien wurde. De feiten fan de foargeande wedstriden tsjin Zeerobben yn dit oersicht

Foarútsjen (2)
Foarútsjen dat dogge se ek bij Zeerobben. Dêr brûke se de bekende
blommekreet.

Traine A- seleksje
De a- selektie traint vanavond in Hidaard om 19.00 aanwezig 18.45  autos meenemen.
1. Feiko
2. Feite
3. Erik
4. Jacob
5. Jelmer
6. Anne
7. Dirk-Yde
8. Ewout
9. Redmer
10. Arjan
11. Marten
12. Tsjipke Klaas
13. Kristian
14. Henk
15. Mark
16. Harm
17. Jacob Klaas
 
Traine B- seleksje
De b- selektie traint vanavond om 19.00 in Easterein. 
De volgende personen worden verwacht: 
Syb
Jan simon
Robert
Sytse
Willem
Arjen los
Jort
Elger
Wytze
Martin ( als hij wil/kan)

Lottenferkeaperes socht

Ofrûne sneon binnen der al in oantal frijwilligers fûn foar it ferkeapjen fan’e lotten t.b.f. it nije multifunksjoneel terrein. Mar toch wolle we graach noch in pear mear derby. Kinsto ek meihelpe mei de ferkeap? Meld dy oan by Willem Twijnstra (w.twijnstra@home.nl as tillefoanisk 332570).
Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Karriêremoef?
Wy wienen der altiten al benaud foar. Spannumer Bote Strikwerda hat jierrenlang allerhande oanbiedingen fan KV Spannum ôfwimpelje kinnen, mar liket no dochs om. Hy is sels al stikem yn training. Dizze foto krigen wy út tige ûnbetroubere bron:


Harsens derby (470)
By sa ’n hurd skot hat sa ’n keeper gjin kâns fansels: