Weppers woansdei 10-7

Alde seleksjes
10 juli 2013
SDS Look-a-likes!!(2)
10 juli 2013

Beker(1)
De bekerlotting is ek bekend. SDS 1 mei it opnimme tsjin Ouwe Syl, Waterpoort Boys en Ropta Boys. Dit is it spylskema:
Speelronde 1 24 / 25 augustus R.1 1-4 2-3
Speelronde 2 27 / 29 augustus, aanvang 18.45 uur R.2 3-1 4-2
Speelronde 3 31 augustus / 1 september R.3 1-2 3-4

Beker(2)
SDS 2 mei bekerje tsjin SC Bolsward 2, Leeuwarder Zwaluwen 2 en Blauw-Wit ’34 2.

Beker(5)
SDs 5 sil dit jier ek wer bekerje. Sy sitte yn in poule mei Arum 2, Tzum 1 en Makkum 3.

Derby
Dochs alderaardichst dat SDS 1 by Waterpoort Boys 1 yndield is yn de beker. Sa hawwe wy der net allinnich in derby derby, mar sjogge wy Erik Haitsma lyk ek wer efkes.

Derby(2)
Mochten Arjan Posthumus en Redmer Strikwerda no yn it 2e fan SC Bolsward bedarje dan soenen sy moai tsjin SDS 2 bekerje kinne.

Derbys(5)
SDS 5 hat de measte derbys. Sy meie sawol tsjin Tsjom as tsjin Arum.

Treffer
Wolle jim de nijste Treffer nochris trochblederje, mar binne je ferjitten him mei te nimmen op fakansje dan kinne je him hjir dochs noch efkes leze.

AlderaardichstHarsens derby(1067)
Toet, toehuhuhuhuuhuhuhhhhht!