SDS Look-a-likes!!(2)

Weppers woansdei 10-7
10 juli 2013
Weppers freed 12-7
11 juli 2013

Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel benijd.
Mail jim SDS-Look-a-like nei
info@vv-sds.nl!

Wy krigen fan Klaas-Bouke Faber, Thor Ruiter en Martin Rienstra in pear plaatsjes fan plaatsjes binnen.Thor Ruiter tipte us oer in look-a-like fan Ayanle. It hie Lukoki weze kinnen fan Ajax, mar it waard Youssef Hersi. As twa drippen wetter.


Neffens Klaas Bouke Faber liket Tom Beugelsdijk krekt Ruurd Visser fan A1. Hy hat hielendal gelyk.


Martin Rienstra mailde us in foto fan Hjalmar Ruiter. En sis no sels; welke fan de twa is no eins David Seaman?

Hjir noch in pear ut de alde doaze fan de Treffer fan desimber.

De trije An(ne)kers!


Geeske Ljip


Sietske Hawkins


Sytze-Theo en Bauke-Thea


Neeltje Zebra

Mail jim SDS-look-a-like nei
info@vv-sds.nl!