Weppers woansdei 10-11

Weppers tiisdei 9-11
8 november 2010
Weppers tongersdei 11-11
10 november 2010
Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 1. Dy’t der net
bystean traine by SDS 2.
 1. Marten
 2. Jaap
 3. Ewout
 4. Arjan P.
 5. Tsjipke-Klaas
 6. Harm
 7. Feiko
 8. Jacob-Klaas
 9. Erik
 10. Jacob van W.
 11. Redmer
 12. Skelte
 13. Wytze
 14. Kristian
 15. Feite
 16. Grietzen
Trainingsseleksje SDS 2
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 2. Dy’t der net
bystean traine by SDS 3.
Jelte pieter
Gerrit
Jan simon
Syb
Anne
Robert
Arjan los
Elger
Jort
Hendrik
Sjoerd Rispens
Dirk yde
Afwezig:  dennis en bauke
De rest traint met de c-selektie olv jan stenekes incl 2 keepers
johan

NOC?
Juster wie Tom mei syn heit by SC Heerenveen – NAC. Troch it bedroefende spul fan de Feansters hie Tom it wol efkes oan tiid om nei te tinken. “Heit, je hawwe dus N.E.C., N.A.C. en N.O.C.?””Nee, Tom, N.O.C. bestiet net”. “Mar heit, dat kin net, want jim hawwe dochs wolris tsjin NOK fuotballe???”

SDS League
De nijste stân fan de SDS League hoopje wy moarn bekend meitsje te kinnen hjir op de webside.

Harsens derby (329)
Je kinne better mar net nêst je skuon rinnen gean, want des te hurder fal je…………