Weppers tiisdei 9-11

Weppers moandei 8-11
7 november 2010
Weppers woansdei 10-11
9 november 2010

Seal: SDS 1 hellet út!
De sealfuotballers hawwe justerjûn yn Burgum mei mar leafst 8-2 wûn fan De Herauten 2. Op ‘e nij sûnder wissels gie it mar best. Wytse(5x), Freek(2x) en Jelle makken de goals. Jaap en Willem foarkamen se.

Seleksje fan SDS-5 tsjin Joure-7
Woansdei 10 novimber
Fuort 19.00 oere
Begjint 20.00 oere
Ids B.
Auke B.
Bertus B.
Harm Auke D.
Lieuwe M.
Wichard D.
Jappie W.
Sipke H.
Robert S.
Robert H.
Syb O.
Pieter K.
Hendrik E
Sjoerd v B
Marco H.

Golve
It bestjoer fan SDS is der dit wykein efkes op út west. Golve yn Wytmarsum stie der op it programma.
Wij hawwe heard dat der talint sit yn de ploech.


Snein of gjin snein, Enne Johannes wurket altyd oan de PR.

Technysk en/of taktysk oerlis tusken Rudy en Durk.

Hoewol ’t der hjir en dêr in plaske op it fjild stie, koe de wedstriid wol trochgean.


Douwe sjocht de score nei. 

Kollum oan
Juster heard: It wie hielendal net sa frjemd dat SDS 1 sneon mei 3-0 it skip yn gie tsjin Kollum 1. “SDS 1 die it gewoan Kollum oan”.

Harsens derby (328)
Wa hat der net in kear fan dreamd? As ynfaller it fjild ynkomme en lyk skore. Dit is mear in nachtmerry. Noch gjin 14 sekonden yn it fjild en skore………….yn eigen goal……..