Weppers tongersdei 9-9

Doch ek mei oan de SDS-League!
9 september 2010
Weppers freed 10-9
9 september 2010

Fragenlist
Mark lit ús witte dat hy al sa ’n 50 brûkbere enkêtes binnen hat.
Jim kinne
hjir sjen wat Mark allegear witte wol.
It is in fragenlist en mei klam freegje wij jim om dêr efkes nei te sjen. It ynfullen duorret sa’n 15 minuten. De enkête kin fia
dizze link ynfuld wurde.
Wa’t it noch net dien hat, doch it.
De link stiet ek rjochts boppe de sponsers op de webside.

SDS seal 1 en 2 ûnderút
Sawol SDS 1 as 2 hawwe justerjûn harren earste wedstryd yn de kompetysje thús ferlern. Beide ploegen hienen wat in tekoart oan spilers en dat bruts harren raar op. SDS 1 hie gjin wissels en koe it mei dêrtroch net bolwurkje tsjin Futsal Bûtenpost en ferlear mei 7-2.
SDS 2 gie mei 7-3 ûnderút tsjin Haskerland 5.

JVC Bolsward E2 – SDS E1    1-11

Het was een leuke wedstrijd omdat we maar liefst 11-1 hadden gewonnen.

Eerst bleek dat we op kunstgras moesten spelen, maar toen moesten we toch op gewoon gras spelen.

Daar waren wij natuurlijk heel blij mee want we kunnen slecht op kunstgras spelen.

De eerst minuten gingen soepel maar toen werd het zwaarder.

We gingen de rust in met een 3-0 voorsprong.

Maar in de tweede helft gingen we echt los de ene naar de andere vloog het net in.

Het kwam ook omdat we lekker over tikten

Maar door een combinatie fout tussen mij en Wesley nam een tegenstander hem op de schoen en vloog hij in de bovenhoek.

Groetjes Arnout Meijer  E1

Mei de bus
De keepers Jaap Toering en Sjoerd van Beem hawwe gjin riidbewiis. Stoffel komt sy dan ek regelmjittich tsjin as passasjiers yn de bus. Hy betrapet se wol gauris mei de keeperswanten oan. Wy snappe no wêrom:
 Een bushokje met een goal eromheen

Harsens derby(288)
It is miskien wat dreech te sjen, mar dit is wier in magistrale eigen goal: