Doch ek mei oan de SDS-League!

Weppers woansdei 8-9
8 september 2010
Weppers tongersdei 9-9
9 september 2010

Doch ek mei oan de earste helte fan de
SDS League 2010-2011.

De nije spilerslist is hjir te finen. 

De útlis en puntentelling en sa foar de earste helte fan it seizoen 2010/2011 kinne jim hjir fine.
Jim team moat ynleverje wurde foar
kommende sneon 11 septimber om 19.00!

Mochten jim foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan Competitiemanager.nl)


As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.
 
De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jim it formulier fine:
hspace=0
    
*Spilerslist SDS League

(dit formulier leit ek yn de kantine of is te krijen
by Willem Wijnia)

Sjoch hjir foar û.o. de spulrigels.