Weppers tongersdei 8-9

Weppers woansdei 7-9
6 september 2011
Weppers freed 9-9
8 september 2011

B1
Sneon moat B1 fuotbalje yn Sint Nyk. Sij geane om 7.45 oere fuort.

Gjin trainen
De trainingen fan A1, C2, it 3e en it 4e en 5e geane jûn net troch.

Alternatyf

Er kan niet getraind worden op de trainingsvelden van SDS.
Het alternatief is het MFT waar een balletje kan worden getrapt.
grotejes, Andre

Gjin oefenpot
Het oefenpotje van de D2 en D3 gaat niet door.
groetjes, Andre

SDS League
Wy hawwe no sa ’n 15 teams binnen foar de SDS League, mar dat binne fansels noch lang net genôch. Sjoch
hjir foar it nije formulier en doch ek mei.
Graach je team ynleverje foar kommende sneon 19.00 sadat wy gau los kinne.

Traine
De A –selektie traint met de gehele groep ter voorbereiding op de komende wedstrijd.
De B- selektie traint met de gehele groep met aanvulling van Sjoerd Rispens om 19.00.
Johan Faber

Kompetysje-yndielingen E- en F-pupillen
Eindelijk is it dan safier. de kompetysje-yndielingen fan de E- en F-pupillen binne bekend makke troch de KNVB. Je kinne se fine ûnder “jeugd” by de betreffende teams.

Kanjers
Wiet kear wiet wurde dat kin.. mar trije kear wiet wurde yn in oere is wat oars. Dweiltrochwiet kamen se omsetten op de fyts út Wommels en fan de Slachte. In swiere bui soarge der foar dat der net in trie mear droech wie. Hoopfol seagen se nei de trainers, It giet dochs wol troch dy’t ûnder in beam stiene te skûljen, Wij wolle al traine!
En sa trainden de kanjers fan E1: Wessel, Hendrik, Sander, Kent, Steven, Sjoerd, Johannes en Mark justermiddei dochs noch yn de twa dikke buien en 20 minuten droechte.
En bij it penaltysjitten op it grutte doel wist Mark der trije te kearen.

Ek in kanjer
De trainer fan E3 wie der justermiddei net, mar Ruurd Visser wol. Hij naam it efkes oer en die dat yn sa’n prachtige grutte SDS Koach jas yn de streamende rein.

C2
Donderdag 8 september traint de C2 weer om 18:00
Hopelijk nu met de voltallige selectie. Neem spullen mee om te douchen na de tijd. 
tot donderdag, groetjes Andre

Schiedsrjochters socht 
Voor de F en E pupillen zijn er nog minimaal 5 scheidsrechters nodig om te fluiten op de zaterdagmorgen.
WIE O WIE meld zich aan, of neem even contact op met Andre Vink. 
333134 of
famvink@ziggo.nl

Út de kompetysje
De kompetysje is noch net iens goed en wol oan de gong of de earste teams lûke harren al werom út de kompetysje. Sa sit Heerenveense Boys 4 net mear by SDS 3 yn de kompetysje. Sy hawwe dêr no in 1e, 2e, 3e, 5e en in 6e. Dat hawwe wy earder sjoen…….

Harsens derby (561)
It reint fan ‘e wike knappe goals:Letter miskien wol mear!