Weppers tongersdei 28-3

Pupillen skiedsrjochter kursus foar A’s en B’s
27 maart 2013
Weppers freed 29-3
27 maart 2013

Dropactie SDS jeugd
Muntdrop

De jumbo – actie is bijna afgelopen en ook de poiesz – actie loopt ten einde (t/m 6 april).
En dan staat de volgende actie al weer klaar!
In week 16  (15 t/m 19 april) gaan we onze jaarlijkse  dropactie houden!
De D en C pupillen gaan een avond/middag naar omliggende dorpen in de gemeente Littenseradiel, de desbetreffende leiders krijgen hier binnenkort bericht van.
De E en F pupillen worden zoveel mogelijk ingedeeld in de straat/buurt waar ze wonen, daarvoor zal binnenkort de ouder/begeleider  gebeld  worden.
JC-SDS

SDS B1 wat earder
De B’s spylje sneon om 10.00 oere y.p.f. 12.30.
Dus om 9.15 in de box.
Boudewijn/Jan Bouke
 

SDS 2 Peaskemoandei efkes earder
De ynhelwedstryd fan SDS 2 kommende Peaskemoandei út tsjin Minnertsgea 2 is fersetten fan 14.30 nei 13.00 oere.


Twitter

#mc1 #vr2@ff_sds

Justermiddei wie it net ferkeard waar, seker efter it glês. De froulju fan MC1 of Vr2 tochten oan de jûn: gjin trainen wie der sein oan it begjin fan de wike omdat it te kâld wie en de grûn te hurd. En sa twittere in oantal froulju nei @ff_sds om oan te jaan dat se sa graach traine wolle. Wij begripe dat hielendal mar de twittermasters fan SDS geane dêr net oer. Wij jouwe de dingen troch fierders net. En soms betinke wij sels wat.
Ek de twiits fan sommige spilers mei de fraach at it trainen troch giet kinne wij net beantwurdzje. Wij jouwe allinne mar wat troch at wij iets trochkrije. Dus at at der neat trochjûn is dan meie jim der fan út gean dat it trochgiet. Wêrfan akte.

Alde doaze
Wij diene wer in taast yn de doaze en komme in hiele
moaie foto tsjin mei wierskynlik ien fan de earste frouljuteams fan SDS. Mar dêr wit dy jongeman lofts op de foto fêst wol mear fan.

Fraagje
No ’t wy it filmke wat faker besjoen hawwe falle ús wat dinkjes op. Hoefolle (âld)-SDS’ers dogge der eins mei oan dizze promo foar Aaipop? Mail it oantal en de nammen dy ’t jim fûn hawwe nei info@vv-sds.nl. Snein komme wy mei de antwurden.

Harsens derby(990)
Ho!!!

Letter miskien mear!