Pupillen skiedsrjochter kursus foar A’s en B’s

Weppers woansdei 27-3
26 maart 2013
Weppers tongersdei 28-3
27 maart 2013

Yn de maaie-fakânsje (tongersdei 2 maaie) wurdt der by SDS in skiedsrjochterskursus foar pupillen-skiedsrjochter (KNVB) organiseare. It is fan 10.00 oant 16.00 oere. A- en B-junioaren meie haren opjaan en oanmelde. It is wa ’t it earst komt en dy kin dan meidwaan. It oantal plakken is 16 persoanen. Der wurdt wol ferwachte datsto dan ek ris in potsje fluitsjen giest yn de takomst. Mochten we net oan’t de 16 persoanen komme, dan meie ek de C’s harren oanmelde.

Asto fragen hâst dan kinst dy melde by Friso Albada en Auke  Eringa.

Jou je hjir op!