Weppers tongersdei 26-3-2020

Weppers moandei 23-3-2020
23 maart 2020
SDS en it Coronafirus
27 maart 2020

SDS en it Coronafirus

Moarn kinne jim mear lêze oer hoe ’t SDS om giet mei de ‘Coronakrisis’ oangeande it fuotbaljen.

Net op it keunstgers!

It is net de bedoeling om op it keunstgers te fuotbaljen no ’t alles ticht is. De goals wurde dan ek fuorthelle. Der kin fuotballe wurde efter de sporthal en op it skopfjild fan Wommels.

Wa hat de foto?

Dizze prachtige foto soenen wy hiel graach yn it grut op in wand yn de kantine hawwe wolle. Dêrfoar hawwe wy de orisjinele foto nochris nedich om him ekstra goed te scannen. Wa hat dy foar ús? Graach maile of belje mei Willem of Aant, willem@vv-sds.nl of aant@vv-sds.nl.

5 oktober

Wij hope dat de boerdbijhâlder yn Easterein wat efter is mei syn wurksumheden. Wij hope net dat hij in goeie foarútsjende blik hat en it ferfolch op 5 oktober ferwachtet

Okke

Moandei koene wij melde dat Okke van der Kamp takem jier net mear trainer is fan SDS 2. Hij giet werom nei it âlde nêst. Sint Annaparochie 2 is syn nije ploech.

De Treffer 50 jier

Mooglik stiet der moarn in stik yn it Frysk Deiblêd oer ús klupblêd de Treffer. It Frysk Deiblêd is te krijen by Warenhuis Van der Velde yn Wommels.

Harsens derby (2222)

Dizze keeper hat aardich de sliep út!