Weppers tongersdei 24-6

SDS WK-League (nei 40 wedstriden)
23 juni 2010
SDS WK-League (nei 44 wedstriden)
24 juni 2010

Opsporing verzocht!
Daders gezocht van heldendaad sportcomplex Easterein

Al geruime tijd kampt de stichting met vandalisme op het sportcomplex te Easterein. Dit is treurig, demotiverend en kostenverhogend en dient dus gestopt te worden.
Afgelopen week spande de kroon door wederom enkele vernielingen. Maar ook de broedende scholekster op het sportveld moest het ontgelden.
De eieren werden uit het nest gehaald en stuk gegooid tegen het entreehokje. Dit kan zo echt niet verder, deze vandalen dienen een halt toegeroepen te worden. 
Als de daders echt zulke helden zijn, dan melden zij zich even………………………………………………….of weet u ons te melden wie deze laffe streek heeft uitgevoerd?
Bestuur stichting Skoalleseize

Spiler fan it jier
Bij SDS 1 wurdt nei in seizoen altiten in spiler fan it jier útroppen. Dat is der dit jier bij bleaun. Dochs moat de wikselbeker bij ien op de skoarstienmantel komme te stean. Derom krije alle SDS supporters de gelegenheid om mei te stemmen. Wij sille der foar it wykein in poll opsette en hope dan dat bepaalde spilers net 40 kear op harren sels stimme.

Nederlân 1e?
It is mar te hoopjen dat Nederlân jûn yn elts gefal in punt pakt tsjin Kameroen sadat sy 1e yn de poule wurde. Sy moatte dan moandeitemiddei wer. Dit soe foar Jelmer Posthumus namelijk wol it moaiste wêze, want as Nederlân 2e wurdt dan moat hy de wedstryd yn de 8e finale tiisdei ûnderweis nei Afghanistan op de radio heare.

Mear ferstân fan…….
Tiisdeitejûn stie Jacob Plantinga ûnderoan. Dat fûnen wij frjemd. Wij gyngen op ûndersyk út en seagen dat it formulier fia syn sikretaresse binnen kommen wie. Dêrom like it ús goed om har te freegjen at se miskien it ferkearde formulier ek nei ús maild hie. Wij krigen in dúdlike reaksje werom:
Gelukkig heeft de heer Plantinga meer verstand van steigers dan van voetballen.
En hij vroeg zich af of jij voorkennis hebt?
Met vriendelijke groet,
Rojo Steigerbouw B.V.
P. Jagt
secretaresse


Fokke & Sukke
Foksuk5

Harsens derby (239)
Dútslân hie dizze Ballack dit WK wol brûke kinnen:
Letter miskien mear!