SDS WK-League (nei 40 wedstriden)

Weppers woansdei 23-6
23 juni 2010
Weppers tongersdei 24-6
24 juni 2010

Jan Mulder en “Peppi & Kokki” steane no boppe-oan. Jan Mulder hat mar leafst 7 fan de 8 8e-finalisten goed. “Peppi en Kokki” ferrasten mei de goeie útslagen fan Ingelân-Slovenië en USA-Algerije. Dêrnêst hienen sy Ingelân en USA ek noch beide troch.
De wepmasters steane no beide yn de middenmoat mei 235 punten.
Immie Kamstra stiet noch altiten ûnderoan, mar it gatsje mei Anne Stenekes is mar 5 punten.

Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Dút.-Gha
1 Jan Mulder Waaksens 305
2 Tom & Pieter Wommels 305
3 Bauke Dijkstra Easterein 285
4 Geartsje Klaversma Wommels 285
5 Syb Overal Easterein 280
6 Arjan Posthumus Wommels 270
7 Jan Strikwerda Easterein 270
8 Foeke Reitsma Easterein 265
9 Jelle Wiersma Wommels 265
10 Feike Jorritsma Easterein 260
11 Douwe Durk Reitsma Easterein 255
12 Bas van der Weij Easterein 255
13 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 255
14 Anke van Asselt Wommels 255
15 Trienus de Jong Lollum 250
16 Seriette Strikwerda Spannum 250
17 Jeroen Brouwer Wommels 250
18 Lisanne Stenekes Easterein 250
19 Jaap Toering Wommels 250
20 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 245
21 Klaas-Bouke Faber Wommels 245
22 Andrew Feijten Easterein 240
23 Peter Sijbesma Easterein 240
24 Kees Adema Berlyn 235
25 Paul Reitsma Wommels 235
26 Willem Wijnia Wommels 235
27 Hammie Westra Wommels 235
28 Wilma Sjaarda Easterein 235
29 Aant Hofstra Wommels 235
30 Martin Rienstra Wommels 235
31 Pieter Kamstra Easterein 235
32 Jan Stenekes Easterein 235
33 Ids de Boer Grins 230
34 Jan-Klaas Faber Wommels 230
35 Ate Feike de Boer Wommels 230
36 Jesse Noordmans Spannum 230
37 Jacob van Wieren Wommels 230
38 Sjoerd van Beem Wommels 230
39 Jan Simon Jelsma Easterein 225
40 Bote Strikwerda Spannum 225
41 Bauke Jan Plantinga Easterein 225
42 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Stiens 215
43 Tsjipke Okkema Wommels 215
44 Ruurd Boorsma Ljouwert 215
45 Meinte Wesselius Wommels 215
46 Rixt/Reino Wommels 215
47 Lolke Hofstra Wommels 215
48 Esther Hoitenga Wommels 210
49 De Sippenserboys
(fam. De Hoop)
Wommels 210
50 Hessel Yntema Wommels 205
51 Johan Delfsma Wommels 205
52 Igor Kalinowski Wommels 205
53 Sytze Kooistra Wommels  205
54 Robert Sybesma Easterein 200
55 Henk Postma Wommels 200
56 Hendrik Eringa Spannum 195
57 Jan-Thomas Faber Wommels 190
58 Klaas Dijkstra Ljouwert 190
59 Boudewijn Kramer Easterein 185
60 Gearard Posthumus Heerenveen 170
61 Hendrik de Jong Wommels 170
62 Jacob Plantinga Easterein 165
63 Anne Stenekes Wommels 155
64 Immie Kamstra Hinnaard 150