SDS WK-League (nei 44 wedstriden)

Weppers tongersdei 24-6
24 juni 2010
Weppers freed 25-6
24 juni 2010

Poule A oant en mei poule F binne ôfwurke. En it koppel Tom & Pieter jout noch gjin belies. Geartsje Klaversma bliuwt geweldich folgen en Anke van Asselt komt der ynienen ek bij. Sij is gek sushy en liet Japan derom troch gean. Tsjipke Klaas Okkema liet Japan ek troch gean mar hij is sljocht op oare dingen. Foar sommigen is de namme wol hiel pynlik, sa as de hear D. Nauta, dy’t je fine kinne at jim krekt sa lang nei ûnderen skrolle dat de skrolfinger út it potsje is.


1 Tom & Pieter 390
2 Geartsje Klaversma 350
3 Anke van Asselt 340
4 Bauke Dijkstra 340
5 Jan Mulder 335
6 Syb Overal 335
7 Foeke Reitsma 325
8 Arjan Posthumus 325
9 Jan Strikwerda 320
10 Douwe Durk Reitsma 320
11 Feike Jorritsma 320
12 Jelle Wiersma 320
13 Seriette Strikwerda 315
14 Jaap Toering 310
15 Lisanne Stenekes 310
16 Jeroen Brouwer 310
17 Bas van der Weij 310
18 Lieuwe-Jan Yntema 310
19 Jan Simon Jelsma 305
20 Jelte-Pieter Dijkstra 305
21 Trienus de Jong 305
22 Klaas-Bouke Faber 300
23 Jesse Noordmans 300
24 Martin Rienstra 300
25 Willem Wijnia 295
26 Hammie Westra 295
27 Pieter Kamstra 295
28 Andrew Feijten 295
29 Peter Sijbesma 295
30 Tsjipke Okkema 290
31 Kees Adema 290
32 Jan Stenekes 290
33 Sjoerd van Beem 285
34 Aant Hofstra 285
35 Jacob van Wieren 285
36 Jan-Klaas Faber 285
37 Ids de Boer 285
38 Ate Feike de Boer 285
39 Bauke Jan Plantinga 285
40 Bote Strikwerda 280
41 De Sippenserboys  275
42 Ruurd Boorsma 275
43 Meinte Wesselius 275
44 Rixt/Reino 270
45 Johan Delfsma 270
46 Esther Hoitenga 270
47 Hessel Yntema 270
48 Lolke Hofstra 265
49 Igor Kalinowski 265
50 Sytze Kooistra 265
51 Wilma Sjaarda 265
52 Paul Reitsma 265
53 Henk Postma 260
54 Klaas Dijkstra 255
55 Jan-Thomas Faber 255
56 Robert Sybesma 255
57 Boudewijn Kramer 250
58 Hendrik Eringa 250
59 D.”Altyd Boppeoan”Nauta 245
60 Hendrik de Jong 235
61 Jacob Plantinga 220
62 Gearard Posthumus 220
63 Anne Stenekes 210
64 Immie Kamstra 205