Evenementen in november 2022

Weppers woansdei 23-3
23 maart 2011
SDS League: Feite en Bauke pakke wykpriis!
24 maart 2011

Seal: SDS 1 wint
SDS 1 hat justerjûn mei 9-6 wûn yn De Jouwer fan Haskerland 1. Goals wienen der fan Freek(3x), Wytze(2x en 3 man it bosk yn), Willem(2x), Tsjipke en Feite. Opmerklijk wie it knappe debút fan 4e keeper Jelle de Boer.

Traine a-       selektie  20.15 – 21.30
marten
feiko
jacob
eric
tjipke
arjan
feite
wytze
grytzen
christiaan
skelte
jacob
jort
martin
henk
redmer
ewout
mark
jelmer
 
Traine b – selektie 19.00 – 20.15
arjen
elger
anne
robert
syb
jansimon
bauke
jelte pieter
sytse
harm jan
hendrik e.
bote
 
Traine rest van de b- selektie 19.00 – 20.15
willem
christiaan
geert
jentje
pieter
sjoerd
jan
gerlof
ralph
andrew
gerlof
sjoerd beem
 
Doelpunten
Der binne in oantal spilers dy’t je as lieder altiten wol freegje kinne om te baljen sûnder dat je in nee te hearen krije. Ien dêr fan is Pieter Kamstra. En stadichoan krûpt hij nei de top fan it doelpuntenklassemint. At Jitske Plantinga noch in wike “droech” stiet, komt Pieter har geselskip hâlden op plak 1. Sjoch hjir foar
de list

Moaie nammen
Sjoerd Mossou is kolomnist yn it AD. ISa’n bytsje de opfolger fan Hugo Borst. En Sjoerd hat betiden ek prachtige ferhalen. Sa as dizze fan sneon. Oer
moai nammen. Hawwe jim noch oare moaie nammen dy’t hingje bleaun binne, mail se ús. Wij binne benijd.
Wy binne der yn elts gefal wis fan dat Bauke Dijkstra ús tippe sil oer Ted van de Pavert fan de Graafschap.

Programma sneon
It klinkt miskien fanút de iene wepmaster wat tsjinstridich mar wij soene alle senioren freegje wolle meitsje it de lieders tiongersdeitejûn net te dreech. Sis it túnharkjen en it winkeljen ôf en gean foar it fuotbal. It wurdt moai waar en wij foarsizze jim dat it fjild net te wiet is. 

Wat seist?

Hjir stean Inne Heerma en Gerwin Sybesma te âld-wyfjen foar de wedstryd SDS D1 – Balk D1. Kinne jim foar ús in ûnderskrift betinke?
Mail it nei info@vv-sds.nl!

Fan herte lokwinske!
Geert-schroevenkopen.nl-Dijkstra is hjoed 24 jier wurden. Fan herte lokwinske!

Harsens derby(433)
Yn Dútslân hawwe sy harren eigen Lex Immers. Hjir Michael Ballack dy ’t wy dochs wat heger ynskatten hienen: