SDS League: Feite en Bauke pakke wykpriis!

Weppers tongersdei 24-3
23 maart 2011
Weppers freed 25-3
24 maart 2011

Dizze wike hawwe wy 2 wykpriiswinners. sawol “FdH”(Feite de Haan) as “Wim Amstel”(Bauke Dijkstra) hienen beide 52 punten.

Dy 52 punten is it dûbele fan wat koprinner “Op naar de Top” fan Marten Faber dizze wike pakt. Om ’t “FC Waaksens” fan Jan Mulder wol leafst 48 punten pakt binne sy no teageare koprinner.

Ûndanks it ferlies fan SC Heerenveen is it dochs net sa ’n minne wike foar “Tiki Tike Tumba” fan Gearard Posthumus. Hy hat it lêste plak oerdien oan Lolke Bouma mei syn “Butchers”.

Sjoch hjir foar de nijste stân: 
wike 6.