Weppers tongersdei 23-8

Oanmeldingen klinnik en golffuotbal
22 augustus 2012
Weppers freed 24-8
23 augustus 2012

Skoalleseize
Hjoed begjint it feest op de Skoalleseize. It like der krekt op of dat it feest in dei earder begong wie troch de huldiging fan de PC winners justerjûn yn Easterein. Mar it Skoalleseizefeest (25 jier) begjint echt hjoed.  It programma foar de 4 dagen fan de Skoalleseize kinne jim
hjir sjen.

14.00 oere
Kaarte en Koersbal

19.30 oere
Resepsje en muzyk fan J.B. Bouma

Trainingen F-pupillen:
In week 37 gaan de F-pupillen weer trainen op woensdagmiddag onder leiding van Tsjipke Okkema.
Houd de site in de gaten voor tijden en ander wetens waardigheden.
F1 en F2 zullen eerder beginnen met trainen, hierover ontvangen jullie een mail.

Trainingen E-pupillen:
De E-pupillen gaan ook weer los in week 37. Ook voor de E’s geldt ; houd de site in de gaten voor tijden en dergelijke.
E1 start in week 35, Ferry en Theo mailen jullie hier nog over.

Trainingen D-pupillen:
D2 is al begonnen met trainen. D1 ontvangt via de mail trainingstijden en wanneer ze van start gaan.
D3 start met trainen in week 37.

(De trainingen van de standaardteams vangen eerder aan in verband met de bekercompetitie).

El Classico

Jûn om 22.30 oere sitte Willem en Richt, Pieter en Tom op de tribune bij dizze klassiker. Wij binne fansels benijd at Willem en Richt sa let op de jûn de eagen noch wat iepen hâlde kinne.

SDS 4 en SDS 5
Sij traine jûn wer. Under lieding fan Harm Abma

PC wûn

Marije Hiemstra (Da1) hat juster de froulju’s PC wûn mei har maten Imke van der Leest en Aukje van Kuiken. En Dirk Yde wie der as de hinnen bij om in foto te meitsjen en te twitterjen.