Oanmeldingen klinnik en golffuotbal

Weppers woansdei 22-8
21 augustus 2012
Weppers tongersdei 23-8
22 augustus 2012

Uterlik tongersdeitejûn moast de opjefte dien wurde foar de klinik en foar it fuotbalgolf. Mar ek freed kin der noch in poging dien wurde mei it opjaan.

De klinik

Foar de jeugd (C, D, E, F) is der sneontemoarn 25 augustus in klinik ûnder lieding fan Jaap de Blaauw en de A-seleksje spilers. Opjaan kin troch op start te drukken en de gegevens yn te fullen. Doch it sa gau mooglik en sis it ek tsjin oaren. It moat foar tongersdei om 19.00 oere dien wurde.
De folgjende spilers hawwe har oan woansdeitejûn ta opjûn:

Voornaam Achternaam categorie
Habtamu de Hoop C-junior
jack slof C-junior
Jurjen Tacoma C-junior
Piter van der Pol C-junior
Jorrit Veldman C-junior
jonathan walta C-junior
Solomon  De Hoop D-pupil
Solomon  De Hoop D-pupil
Mark Klijnsma D-pupil
nykele pieter okkema D-pupil
Jeljer Overal D-pupil
Sietze Marten Stoffelsma  D-pupil
kees van der horst D-pupil
Steven van der Pol D-pupil
Luuk van der Schaar D-pupil
Albert  Vellinga D-pupil
joshua walta D-pupil
Rutger  wiersma D-pupil
Eeltsje Bootsma E-pupil
Kevin Den Haan E-pupil
Tristan Hiemstra E-pupil
benthe anne okkema E-pupil
Halbe Willem Overal E-pupil
Douwe Jan Vellinga E-pupil
Anne Klaas bootsma F-pupil
Jelmer Brouwer F-pupil
doede de jager F-pupil
Jildert Hiemstra F-pupil
Niels Hiemstra F-pupil
Marrit Hiemstra F-pupil
Gjelt Kempe F-pupil
Gerbrand Kramer F-pupil
Rutger Sijbesma F-pupil
Sije van der Schaar F-pupil
Sjirk Vellinga F-pupil
Redmer wiersma F-pupil

Yn de rin fan tongersdei binne der noch 4 bijkommen.

Fuotbalgolf

Foar de B en de A junioren, foar de froulju, senioren en oare belangstellenden is der sneontemiddei fuotbalgolf op it Skoalleseizekompleks. It begjint om 14.00 oere. Wat wij der fan sjoen hawwe liket best genôch. Elkenien kin meidwaan. Jou dy op troch op it plaatsje te klikken. Opjaan moat foar freed dien wurde. Doch it. Doch it no gelyk.
De folgjende minsken hawwe har oan woansdeitejûn ta opjûn.

Foarnamme Efternamme Kategory
ruurd visser A-junior
Sanne Jorritsma Froulju
Rémon Bouma B-junior
Wietse Vink B-junior
Erwin de Boer SDS 4 – SDS 5
Andre Vink Oars
Marten Faber B en C seleksje
Pieter Kamstra B en C seleksje
Almar Kramer B-junior
Almar Kramer B-junior
pieter sijtsma B-junior
Foeke Reitsma B-junior
Durk Okkema

Oars

Yn de rin fan tongersdei binne der noch 6 bijkommen.