Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 20-8
20 augustus 2008
Weppers freed 22-8
22 augustus 2008

Ôflast?
Beste trainers,
 
Er kan alleen op de achterste helft van veld, achter de sporthal getraind worden.
 
We moeten in deze tijd zeer voorzichtig met de velden om gaan. Voor de boxen kan en mag er NIET getraind worden.
 
Aan de trainers wordt gevraagd even rekening te houden met de situatie. We hebben op dit moment even minder ruimte.
 
Alvast bedankt.
gr Andre Vink

Draafskuon mei
De spilers fan de A-seleksje moatte foar de wissichheid jûn efkes de draafskuon meinimme.
Dick Schuurman

Oefene
SDS 1 hat justerjûn oefene tsjin Trynwâlden 1. Neffens ús bronnen is der net folle te melden oer de wedstryd. In 0-0 begjin- en einstân dus.

Sa stiif
Juster wienen der ek al 2 froulju dy ’t by de fersoarger fan SDS 1, Dooitze Nauta, kamen om te freegjen hoe ’t it no kin dat sy sa stiif binne. Dooitze hat in hiel petear holden oer “overload”, “oerbelesting” en noch folle mear drege wurden, mar doarde net oer it stek nei de froulju te sjen, lit stean se oanreitsje…….  


Letter fêst mear!