Weppers tongersdei 19-8

Weppers woansdei 18-8
17 augustus 2010
Weppers freed 20-8
20 augustus 2010

SDS 1 traint fannejûn gewoan
De A-seleksje traint jûn gewoan om 20.15 oere.
gr.DYS

 

Materialen
Hallo leiders en trainers,

Vanaf 16 augustus 2010 heb ik het beheer over de materialen van SDS overgedragen aan

Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182,

e-mail: klaasenakke@het.net.nl

Voor vragen m.b.t. materialen, sleutels etc. kun je vanaf heden bij hem terecht.

Met vriendelijke groet,

Willem Twijnstra, coördinator materialenbeheer SDS

Traine
SDS 4,5 en 6 traint jûn om 20.15 oere. Foar SDS 5 spilers miskien wol in “must” om sneon mei wat balgefoel yn it fjild te kommen.

Voetbalschool Noord
Op 3 septimber o.s. start der bij Voetbalschool Noord wer in nije kursus yn Snits. Mear ynformaasje is
hjir te finen. 

Drok…drok….drok
Fan de koordinator jeugd krije wij hast alle dagen nije ferzje fan de yndielingen. Der binne hieltyd wer feroaringen yn besettingen en ek de trainingstiden wurde hjir en dêr noch wat oanpast. Yn de rin fan hjoed sille wij de oanpassingen dwaan.

Nije foto’s

Fan sommmigen spilerkes hawwe wij  op dizze side noch wol wat in âlde foto of gjin foto op stean. Om alles yn ien kear te feroarjen is in hiel kerwei. Justermiddei hawwe wij al in oantal foto’s makke en it foel krekt as mei Toivonen bij PSV net ta om Lars van Lelyveld goed op de foto te krijen. Wij hope dat Lars net nei de kapper giet, want in goeie foto is der kommen en dy kinne jim sjen bij E3.

Jelle Helmholt

E3 traint. Bal yn it lân? Krekt wat foar Jelle de Boer, dy mei hiel graach ljeppe. Hij dreamt fan in 21 meter sprong.

Wij slute net út, dat wij letter hjoed noch wol in wepperke meitsje of betinke.