Weppers tongersdei 17-11

Weppers woansdei 16-11
15 november 2011
Weppers freed 18-11
17 november 2011

Skiedsrjochter socht
Andre Vink siket foar de wedstryd fan sneon tusken SDS 4 en Lions ’66 3 noch in skiedsrjochter. Wa ’t kin mei maile nei Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl.

90 besikers
“Al 90 besikers op ús filmke hearden wij in oantal jonges sizzen nei de training fan E1. Yn it ramt fan de berneboekewike hawwe in oantal bern fan it Fûnemint in filmke makke. En dat sommigen fuotballers fan SDS ek goed meidwaan kinne yn it thriller kinne jim
hjir sjen.

Húskeamerfraach
Hans Kooistra reageart noch efkes op it ferhaal fan C1 1979-1980. Neffens him wie dat “syn” ploechje: hij neamt de nammen fan Haye Bergstra, Jan Keuning, Jan Vellinga, Sipke Hiemstra JR.

Foarútsjen
SDS 1 moat sneon tsjin Berltsum. Wat dy twa meielkoar hân hawwe kinne jim
hjir sjen.

Harsens derby (613)
Sels de beste keepers meitsje wolris in foutsje: