Weppers woansdei 16-11

Winterstopprogramma SDS 2
14 november 2011
Weppers tongersdei 17-11
16 november 2011

Sponserjûn
Wij hawwe it fermoeden dat sponsers in skriuwen krigen hawwe foar in sponserjûn. Wij krije fan de sponserkommisje de fraach noch efkes in oprop te dwaan:
Tot en met donderdag 17 november kunnen de sponsors en “freonen” zich nog opgeven voor de sponseravond met Evert ten Napel en Gert Jan Verbeek “der kinne noch wol in pear bij”  Groeten de sponsorcommissie.
opjaan via de mail kan op de volgende adressen.
PRcommissie@vv-sds.nl
of epboer@ziggo.nl

Skiedsrjochter socht
Andre Vink siket foar de wedstryd fan sneon tusken SDS 4 en Lions ’66 3 noch in skiedsrjochter. Wa ’t kin mei maile nei Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl.

Dooitze
Wij krije fan Dooitze troch dat hij der “jûn” net is. Miskien bedoelt hij wol moarntejûn. Hendrika is der dan wol.

SDS 1
Op de side fan Minnertsgea stiet noch
in ferslach fan Minnertsgea 1 – SDS 1, sjoen troch in Minnertsgea bril en harkjend mei in Minnertsgea ear.

Mopke
Vraagt de juf op de eerste schooldag naar het beroep van de papa’s van de kids. Je kent dat wel; bakker, fietsenmaker en nog wat andere beroepen passeren de revue. En dan is natuurlijk Jantje aan de beurt. Hij antwoordt: “Juf, mijn vader is paaldanser in een homobar.” Dat is even schrikken voor de juf en snel gaat ze over op een ander onderwerp. Na schooltijd moet Jantje even nablijven en onder 4 ogen vraagt de juf aan hem of dat echt waar is, waarop hij antwoordt: “Natuurlijk niet juf, maar ik kan toch moeilijk vertellen dat hij keeper van Feyenoord is!”

Harsens derby (612)
Sa ’n eigenaardige penalty is best wol aardich, mar dan moat der der wol yn. Oars kinne je de penalty better troch Eeltsje nimme litte………