Weppers tongersdei 12-11

Weppers woansdei 11-11
10 november 2009
Weppers freed 13-11
13 november 2009

Flagger socht
He SDS-ers
Wie wil en kan er zaterdag 14 november mee naar GAVC(Grou) om te vlaggen bij DA2.
We vertrekken om 11:00. Graag even melden bij Andre Vink 333134
famviea@hetnet.nl
 
alvast bedankt.

Giet net troch
Training fan D2 giet net troch. Boudewijn siik en Jan Bouke kin net

Fersetten
De wedstryd fan SDS 2 tsjin Staphorst 2 fan kommende sneon is ferskood nei in oare tiid. De wedstryd soe om 14.30 fuotballe wurde, mar is no fersetten nei 12.15.

Syndroom
Jim witte it noch wol tink. De feteranen fan SDS wûnen op Skylge it heech omskreaune toernooi troch yn de finale te winnen fan Mulier. Mei in haadrol foar in CSL 6 spiler dy’t in strafskop miste. Dizze spiler hat it úteinlik allegear goed ferwurke en is no de penalty-spesjalist (op papier) fan CSL. Sjoch
hjir.

45 plus
De KNVB organisearret sa no en dan 45 plus toernooien op freedtejûn. Op 20 novimber is der sa’n toernooi yn Ljouwert. In oantal spilers fan SDS dy’t oan it leeftydskriterium foldogge hawwe besocht ek mei dwaan te kinnen. De belangstelling is grutter as de mooglikheden, dus steane se earst op de reservelist. Der komt yn maart/april wer in mooglikheid.

Lifte
Efter de skermen wurdt der al wer hurd wurke oan it liftbarren rûn de jierwikseling. Wij binne benijd wêr’t de reis hinne giet en hokker SDS’ers der dit jier wer meidogge. Wij rekkenje seker wer op Sjoerd van Beem. Wij witte fan him dat hij ferstandiger is as de kikkert dy’t rôp: gong is alles en hij sprong op rêch fan de slak.

Nije Coachjassen
Bij de uitreiking van materialen aan de leiders in augustus jl. is medegedeeld dat er nieuwe coachjassen besteld zouden worden. Deze zijn intussen ontvangen en staan ter beschikking van de leiders.
De maten zijn: L, M, XL en XXL.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met W. Twijnstra via: E-mail:w.twijnstra@home.nl of telefonisch 0515-332570.
Willem Twijnstra