Evenementen in november 2022

Weppers tongersdei 12-11
11 november 2009
Seleksjes 14-11
13 november 2009

SDS Da 1- Sleat Da
Wedstryd giet net troch. Sleat hat te min spylsters.

Seleksjes
Der is justerjûn wer drok puzzele om foar 6 represintative ploegen del te setten foar sneon. Wij hawwe begrepen dat fan de 117 stikjes der sa ’n 89 stikjes brûkt waarden.

Heit
It is al wer in wike lyn dat Lieuwe Jan van der Brug, spiler fan SDS 4, heit wurden is. Yn it Bosk yn Wommels krigen hij en syn Boukje in soan. Wij hawwe begrepen dat de namme Klaas Merijn is. Fan herte lokwinske.

Flagger socht
He SDS-ers
Wie wil en kan er zaterdag 14 november mee naar GAVC(Grou) om te vlaggen bij DA2.
We vertrekken om 11:00. Graag even melden bij Andre Vink 333134
famviea@hetnet.nl
alvast bedankt.

Kaarte
 
Nei de training fan de A-seleksje giet de lêste tiid meast in kaartsje lizzen. De A-seleksje en……. Wichard Deinum. Of sit de takomstige rjochtbek neist de trainer.

Mooie kaart

Wij hawwe net folle ferstân fan kaarten, mar wij kinne ús net foarstelle dat je mei sa’n moaie kaart passe. Sjaarda die it.

Sponsoren

De wedstrydsponsoren bij SDS1 binne sneon Aanst Communicatie yn Easterein en Wheagan yn Wommels.

Frjemde-fûgels
Hjir noch de antwurden fan de VI-kwis fan foarige wike oer frjemde fûgels. Wy kinne wol bekenne dat wy se net allegear wisten (klik hjir).

Knap
Dy goal fan Dennis Bergkamp wie doe best aardich tsjin Newcastle United, mar dizze is neat minder fan dit jonkje fan 11(!!):