Evenementen in december 2022

SDS League: Kees pakt op ‘e nij wykpriis!
10 november 2009
Weppers tongersdei 12-11
11 november 2009

Nije Coachjassen.

Bij de uitreiking van materialen aan de leiders in augustus jl. is medegedeeld dat er nieuwe coachjassen besteld zouden worden.
Deze zijn intussen ontvangen en staan ter beschikking van de leiders.
De maten zijn: L, M, XL en XXL.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met W. Twijnstra via: E-mail:w.twijnstra@home.nl of telefonisch 0515-332570.
Willem Twijnstra

Út de skroefen
Fedde Wiersma wie hielendal út de skroefen nei syn goeie klassering fan ‘e wike yn de SDS League. Dit mailde hy ús: “Ola olé, Ola olé, Ola olé ……….”

En wy neame de lytse poppe ………..
It is mar goed dat Lisanne en Jan Stenekes 2 kear in lytse poppe krigen hawwe tidens de simmerstop fan it fuotbaljen. Dêrom hite de bêrn no Marije en Fardau. Oars hie it best  Bolswardia wurde kinnen..of NOK(klik hjir).

Woansdeitejûn efkes gjin sealfuotbaljûn
Miskien y.f.m. Sint Maarten is der fannejûn hielendal gjin sealfuotbaljen. Om dy iene wepmaster dy ’t ek noch wolris yn de seal fuotballet hie de KNVB hjir net per sé rekken mei hoefen te hâlden…………

Gjin keeperstrainen
Helaas kin it keeperstrainen woansdei te jun wederom net troch gean.
Groetnis,
Marten

2 Scheidsrechterszaken KNVB

2.1 Spelregelcursus verenigingsscheidsrechters

Alle verenigingsscheidsrechters (van 16 jaar of ouder) kunnen gratis deelnemen aan de nieuwe KNVB-cursus spelregels, die aan het bestaande cursusaanbod voor verenigingen is toegevoegd. Met de opgedane kennis zijn alle spelregels helder en kan dit een heleboel discussies tijdens de wedstrijden voorkomen.

De spelregelcursus neemt slechts twee avonden in beslag en wordt afgesloten met een spelregelexamen. Iedere deelnemer die dit examen met succes afleg komt in het bezit van het ‘certificaat spelregels’. (dus niet het diploma)

De geslaagde kandidaten die verder willen komen als scheidsrechter binnen de vereniging of KNVB, kunnen zich aanmelden voor een verkorte scheidsrechterscursus. In deze Basis Opleiding Scheidsrechter BOS, kunnen de deelnemers gediplomeerd verenigings- of KNVB-scheidsrechter worden.

Iedere vereniging kan zich opgeven voor bovenstaande cursus. Het is wel van belang dat er voldoende deelnemers zijn (minimaal 15 personen, maximaal 20 personen).

Voor meer informatie kan via de mail contact worden opgenomen met wendela.vonk@knvb.nl  of noord-scheidsrechterszaken@knvb.nl. of met Andre Vink (scheidsrechterscoordinator vvSDS)

Harsens derby (82)
It is fansels in knappe solo fan de Noar Mads Hansen, mar dy ferdigeners steane echt te sliepen: