Weppers tongersdei 11-10

SDS op de foto
10 oktober 2012
Weppers freed 12-10
11 oktober 2012

OPROEP….
In verband met de verzekering van de KNVB (verplicht voor SDS) moeten ALLE leiders, trainers en vaste vlaggers zich eenmalig inschrijven via de website. (Oan/Ofmelde, Frijwilliger)
Vriendelijke groet,
namens SDS bestuur,
Tineke Vink

Ynhelprogramma
Ek op 20 oktober is der in programma. De manlju en de jonges en famkes fan de ûndersteande alvetallen moatte thús oantrede. Fan út hawwe wij gjin programma.

9:00   SDS F1 – Leeuwarder Zwaluwen F3
10:15   SDS C1 – Makkum C1
10:15   SDS MC1 – Blesse De MC1
12:15   SDS A1 – ST Dronrijp A2
14:00   SDS 4 – CVVO 6
14:00   SDS 5 – Walde De 3

Oflast
Sneon waarden der hiel wat wedstriden ôflast. De fuotbalbûn brûkt dan de kreet g.n.d (gaat niet door). Wij binne yn Fryslân en sizze dan g.n.t. (giet net troch).
Dus sjogge jim sneontemoarn op de side  (en dat moatte je tsjintwurdich seker dwaan) en der stiet g.n.t. dan betsjut dat it selde as g.n.d en dan giet it net troch en gaat het ook niet door.

Wolkom
Juster trainde de D3. Ek al misten se in pear spilers op ‘e training, de mannen hawwe sich best ynsetten. Lykas de twa nije spilers die‘t neat te koart kaam qua fuotbaljen. Franke en Bartle wolkom by SDS.
Gr. Hans

Voetballers in de D,E en F-pupillen opgelet!
In de herfstvakantie wordt het superspannende Meinte Sixma toernooi 2012 gehouden. Het is een voetbaltoernooi voor alle D,E en F-pupillen en wordt op woensdagmiddag 24 oktober gespeeld op de voetbalvelden bij de Skoalleseize in Easterein.
Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd in samenwerking met het Friesland College studierichting CIOS.
Je kunt je
hier aanmelden voor dit toernooi.
Jeugdcommissie vv-SDS

Harsens derby(861)
Soenen de jeugdkeepers fan SDS dit ek lere fan Jaap Toering op keepertrainen?


Letter miskien wol mear!