Weppers tongersdei 10-3

Weppers woansdei 9-3
8 maart 2011
SDS League: Marten pakt wer de wykpriis!
10 maart 2011

Algemiene ledengearkomst
Justerjûn koenen de leden fan SDS harren útsprekken oer it foarstel oangeande it kleanfûns. Wy binne benijd nei de útkomst.

a-selektie  traint om 20.15 – 21.30 
jaap
jildert
feiko
feite
eric
jacob klaas
tjipke
arjan
jelmer
henk
jacob
grytzen
kristian
skelte
redmer
wytze
 
b-selektie  traint om 19.00 – 20.15
jort
andries
elger
arjen
harmjan
bauke
syb
jansimon
anne
robert
sytse
hendrik de jong
gerrit
hendrik e
 
c – selektie traint om 19.00 – 20.15
de rest van de b- selektie traint olv jan stenekes
 
mvg
johan faber


In oprop foar de spilers fan SDS 3!
By it tredde (en ek by it twadde) lizze wy de latte heech. Dit hâldt yn dat wy mei dwan wolle om it boppeste plakje. Wolle wy kâns meitsje op in goeie klassering dan moatte wy der alles oan dwan lyket ús ta.
De lêste tiid falt de trainingsopkomst wat tsjin. Dit hâldt yn dat der foaral op tongersdeis net genôch minsken binne om in leuke training te meitsjen. No binne der troch blessures ensafoarthinne minsken dy’t echt net komme kinne mar wy hoopje dat der de kommende tiid wer wat mear minsken oanwêzich wêze sille op de trainingen. Mochten jim écht net kinne skilje dan op tiisdeis Johan tiidig ôf en foar de tongersdei moat dat by Jan. 
Groeten Sjoerd en Jan

De mannen út Barcelona
Elger Turksma, Martin Rienstra, Freek Tichelman, Jort Strikwerda en Jeroen Appelbeam kamen justerjûn let wer thús nei harren útstapke nei Barcelona-Arsenal. Sy woenen ús lyk witte wlitte dat sy it tige nei de sin hân hawwe. Dat kinne wy ús wol begripe.
Freek Elger Jort Martin Jeroen Camp Nou.jpg
De mannen ûnder de yndruk.

Beeeer.jpg
Dizze domme dingen hawwe sy dus ek yn Barcelona.

Harsens derby(422)
Antalyaspor-oanfaller Tita makke in knappe goal. Hy kin dan ek mar ien bynamme hawwe dêr yn Turkije. Natuerlik! Tita Tovenaar!